Zmiany w prawie farmaceutycznym

Wiele istotnych zmian w tym zakresie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o cenach), z dnia 4 grudnia 2006r., zaakceptowany przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia oraz obecnie rozpatrywany przez Komitet Europejski Rady Ministrów. Projekt wprowadza pojęcie ‘ceny zbytu’ produktu leczniczego, którą będzie cena sprzedaży, stosowana przez podmiot odpowiedzialny lub importera produktu leczniczego. Zgodnie z planowanym nowym brzmieniem art. 5 ust. 4 punkt 1 oraz 2 ustawy o cenach Minister Zdrowia będzie ustalał nie – jak dotąd – ceny urzędowe hurtowe i detaliczne, a urzędowe ceny zbytu produktów leczniczych. Co za tym idzie w rozporządzeniu dotyczącym cen leków refundowanych, w miejsce kolumn z cenami urzędowymi hurtowymi i detalicznymi zostanie wprowadzona jedna kolumna zawierająca urzędową cenę zbytu. Kolejną planowaną zmianą jest zmiana w systemie ustalania marż hurtowych i detalicznych produktów leczniczych. Urzędowa marża hurtowa będzie określona w ustawie na poziomie 8.68% ceny zbytu. Od tak powstałej wartości apteka będzie mogła naliczyć urzędową marżę detaliczną, która będzie zależna od ceny produktu leczniczego, a jej wysokość określi tabela. Powołane zmiany mają na celu wprowadzenie nowego systemu kształtowania cen leków refundowanych w obrocie. Dotychczas ceny urzędowe oraz marże handlowe urzędowe, zgodnie z art. 9 ustawy o cenach, miały charakter maksymalny. Mogły być zatem mniejsze niż wskazana wartość urzędowa, nigdy jednak większe. Zgodnie z analizowanym projektem jedynie cena zbytu leków refundowanych nadal będzie miała charakter maksymalny, natomiast marże urzędowe hurtowe i detaliczne stosowane w obrocie lekami refundowanymi będą miały charakter sztywny, a więc nie będą mogły być ani mniejsze ani większe niż wartość urzędowa. Równocześnie trwają także prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przewiduje zakaz różnicowania przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem lekami refundowanymi cen tych leków w umowach z hurtowniami farmaceutycznymi. W rezultacie wprowadzenia planowanych zmian cena zbytu danego leku refundowanego stosowana przez producenta leku refundowanego będzie musiała być taka sama dla wszystkich hurtowników. Planowane zmiany, jak wynika z uzasadnienia projektów, mają na celu wyeliminowanie znacznych różnic cen leków refundowanych w aptekach oraz ograniczenie możliwości swobodnego ustalania wysokości cen tych leków na linii producent – hurtownik – aptekarz, co w ocenie Ministra Zdrowia będzie z korzyścią dla pacjenta.