Zmiany w opodatkowaniu środków transportu

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) normująca m.in. podatek od środków transportowych została znowelizowana przez ustawę z dnia 7 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1828). Wprowadzone zmiany są związane m.in. z ujednoliceniem definicji samochodu w ustawach z zakresu podatków bezpośrednich, podatku od towarów i usług oraz projektowanego podatku od samochodów.
Należy w szczególności zwrócić uwagę na nową definicję przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Opodatkowaniu omawianym podatkiem będą podlegały m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. Powyższa zmiana wyłącza zatem z opodatkowania tym podatkiem samochody o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Od 1 stycznia 2008 r. zostanie rozszerzony krąg podatników o posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Od 1 stycznia 2008 r. zmianie ulegnie także maksymalna stawka podatku za samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, do kwoty 676, 20 zł. Jeśli chodzi o pozostałe pojazdy samochodowe w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą, z wyjątkiem pewnych szczególnych kategorii pojazdów przeznaczonych w szczególności do przewozu towarów, to mają być one objęte projektowanym podatkiem od samochodów. Wysokość obciążenia powyższym podatkiem ma zależeć od pojemności skokowej silnika oraz normy emisji spalin EURO. Opodatkowaniu mają podlegać samochody rejestrowane po raz pierwszy na terytorium kraju, przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Przedmiotowy podatek ma być obliczany jako iloczyn pojemności skokowej silnika (w litrach) podniesionej do kwadratu, współczynnika normy EURO oraz stawki w wysokości 500 zł. Z powyższej formuły wynika, że preferencyjnie mają być traktowane samochody o mniejszych pojemnościach silnika. Wartość normy EURO jest współczynnikiem liczbowym przypisanym do konkretnej normy emisji spalin spełnianej przez dany samochód. Brak spełnienia normy EURO przekłada się na wartość 12, EURO 1 to wartość 8, EURO 2 – 4, EURO 3 – 2, EURO 4 – 1, EURO 5 i powyżej to wartość 0,9. Powyższy algorytm prowadzi do znacznego opodatkowania rejestracji pojazdów liczonej w tysiącach złotych (np. podatek za samochód z 1997 r. z 2 litrowym silnikiem, spełniający normy EURO 2 wyniósłby 8 000 zł). Projekt ustawy zakłada ponadto możliwość obniżenia kwoty podatku dla samochodów używanych, wcześniej rejestrowanych poza terytorium kraju o wartość obliczaną według wzoru i zależną od daty pierwszej rejestracji samochodu opodatkowywanego poza granicami kraju. Powyższa formuła jest dość skomplikowana, dlatego Ministerstwo Finansów zapowiada możliwość wprowadzenia specjalnego kalkulatora na stronie internetowej. Należy mieć jednak na uwadze, że obowiązek podatkowy w omawianym podatku powstaje z mocy prawa i jest deklarowany przez rejestrującego pojazd, zatem to na nim ciążyć będzie ryzyko ewentualnych pomyłek związanych z samo obliczeniem podatku. Warto podkreślić, że podatek od samochodów jest odrębną kategorią od obowiązującej opłaty rejestracyjnej, która ma charakter opłaty administracyjnej, a zatem raczej jej nie wyeliminuje, tylko znacząco zwiększy obciążenia podatkowe związane z rejestracją pewnych kategorii pojazdów.