Zmiany reguł dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w Kazachstanie

W ostatnim czasie kazachstański ustawodawca wprowadził szereg zmian w przepisach obowiązujących na terenie Republiki. Jedną z ważniejszych ewolucji jest wprowadzenie zmian oraz uzupełnień do jednego z najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie zatrudniania obcokrajowców, „Reguły ustalania kwot, warunków oraz trybu wydawania pozwoleń pracodawcom na zatrudnienie pracowników spoza obszaru Republiki Kazachstanu” (dalej – Reguły).

 1. Zmianie uległ wykaz stanowisk należących do 1 kategorii. Teraz do stanowisk włączonych do 1. kategorii, oprócz prezesów zarządu należą również zastępcy prezesów, dyrektorzy finansowi oraz stanowiska techniczne, a także główni : inżynierowie, konstruktorzy, technolodzy, energetycy, metalurdzy, architekci, geolodzy oraz geofizycy.
 2. Zmieniły się warunki wydawania pozwoleń na zatrudnienie obcokrajowców. Pozwolenia będą wydawane przy zachowaniu przez pracodawców następujących warunków:
  • liczba zatrudnionych pracowników spoza RK należących do 1. kategorii nie powinna przekraczać:
   • od 1 lipca 2011 roku do 1 stycznia 2012 roku – 50% ogólnej liczby pracowników należących do 1. kategorii;
   • od 1 stycznia 2012 roku – 30% ogólnej liczby pracowników należących do 1. kategorii.
  • liczba zatrudnionych specjalistów spoza RK należących do 2 oraz 3 kategorii nie może przekraczać:
   • od 1 lipca 2011 roku do 1 stycznia 2012 roku – 30% ogólnej liczby pracowników, należących do 2 i 3 kategorii;
   • od 1 stycznia 2012 roku 10 % ogólnej liczby pracowników, należących do 2 i 3 kategorii.

  Wyżej wymienione warunki nie dotyczą małych przedsiębiorstw i obowiązują do momentu przystąpienia Republiki Kazachstanu do WTO.

 3. Do najważniejszych zmian należą postanowienia dotyczące zagranicznych pracowników zatrudnionych przez podmioty uczestniczące w realizacji projektów „Karty industrializacji Kazachstanu na rok 2010-2014”, w tym wykonawców prac rozruchowych i montażowych urządzeń technologicznych. Oznacza to, że między innymi, ww. podmioty nie mają obowiązku uprzedniego poszukiwania pracowników na lokalnym rynku pracy, co znacznie upraszcza i usprawnia procedurę otrzymania pozwolenia na zatrudnienie zagranicznych pracowników.