Zmiana sposobu opłacania składek do ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnicy składek będą rozliczać się z ZUS korzystając z indywidualnego rachunku składkowego, wygenerowanego i przydzielonego przez ZUS. Nowe zasady dotyczą należności opłacanych z tytułu składek na:
[list style=”theme-angle-right” color=”accent3″]

  • ubezpieczenia społeczne;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

[/list]

Informację o przydzielonym numerze rachunku składkowego ZUS powinien był przekazać każdemu z płatników składek listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że płatnik posiada profil informacyjny  w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Nieotrzymanie informacji o przydzielonym numerze rachunku składkowego zobowiązuje płatnika składek do jego samodzielnego ustalenia w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, przed najbliższym terminem opłacania składek.

Indywidualny  numer rachunku składkowego zawiera 26 znaków, w tym numer identyfikujący w ZUS (cyfry od trzeciej do dziesiątej) oraz numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Przed dokonaniem płatności należy upewnić się w poprawności tych danych.

Wykonując płatność należy samodzielnie zsumować składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dokonać jednego przelewu łącznej kwoty na przydzielony numer rachunku składkowego. W tytule przelewu wystarczy wskazać „składki”, a jeśli należności są spłacane na podstawie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek – także numer decyzji.

Wyżej opisane zasady dotyczą wszystkich przelewów składek poczynając od 1 stycznia 2018 roku, także opłacania składek zaległych, rat układu ratalnego lub odroczenia terminu płatności.

Z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy wykonując przelew nie będzie możliwości wskazywania okresu, którego dotyczy wpłata, ani z jakiego tytułu składkę chcesz opłacić.  Po dokonaniu płatności ZUS podzieli wpłatę na wszystkie rodzaje opłacanych składek ustalając udział procentowy na podstawie danych z ostatniego miesiąca wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Podzielona według ustalonego udziału procentowego wpłata zostanie rozliczona w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie w ramach danego ubezpieczenia lub funduszu wraz z odsetkami (odpowiednio na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych).

Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. W przypadku istnienia zaległości za poprzednie okresy, rozliczenie wpłaty na składki z najstarszym terminem wymagalności w ramach danego ubezpieczenia lub funduszu spowoduje niedopłatę bieżącej składki, co może skutkować utratą prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a w konsekwencji m.in. prawa do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. W przypadku zaś ubezpieczeń obowiązkowych na koncie powstanie zaległość za bieżący okres.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 t.j. z dnia 2017.09.25);
  2. ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1027 z późn. zm.).

Autor: Julia Smeyko, radca prawna