Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego po dniu 1 stycznia 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniani i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 1543) dokonano nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321 i 1428), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem art. 12, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz art. 1 pkt 15 lit. e w zakresie art. 88j ust. 6 i art. 1 pkt 18 w zakresie art. 88z ust. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.). Wprowadzone zmiany dotyczą głównie pracy sezonowej i krótkoterminowej. Nowe przepisy zmieniają podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców i określają między innymi:

[list style=”theme-angle-right” color=”accent3″]

  • podklasy działalności na które będą mogły być wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
  • wykaz 6 państw, których obywatele będą mogli skorzystać z ułatwień w zakresie uzyskania zezwoleń na pracę sezonową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Gruzji, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjskiej lub Ukraina).

[/list]

Do końca 2018 r. cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w roku 2017. W konsekwencji, wnioski o wydanie wizy w związku ze wspomnianym oświadczeniem będą rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, o ile zostaną złożone przed dniem 31 października 2018 r. Z kolei po dniu 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą podlegały rejestracji jedynie w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli ww. 6 państw. W przypadku pozostałych państw trzecich będzie istniała możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym). Warto przy tym podkreślić, iż podmiot zamierzający powierzyć wykonanie pracy cudzoziemcowi (również w przypadku gdy cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę) zobowiązany jest zawrzeć z nim umowę w formie pisemnej. Co więcej, przed podpisaniem tej umowy, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia tej umowy na język dla niego zrozumiały

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom zatrudniania cudzoziemców a także podwyższenie dotychczasowych standardów ich zatrudnienia. Wspomniany wykaz podklas ma natomiast na celu zwiększenie ochrony pracownika poszczególnych ich sektorów.

Autor: Dr Paulina Smulska, adwokat.