Uproszczenie procesu rejestracji osób prawnych w Kazachstanie

24 grudnia 2012 roku Prezydent Kazachstanu podpisał Ustawę o zmianach w wybranych aktach prawnych Kazachstanu dotyczących państwowej rejestracji osób prawnych, a także ich oddziałów i przedstawicielstw. Ustawa ta ma uprościć procedurę tworzenia i prowadzenia działalności przez podmioty prawne, oddziały oraz przedstawicielstwa.

Celem wspomnianego dokumentu, wprowadzającego zmiany i uzupełnienia do 41 ustaw, w tym 8 kodeksów, jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej w Kazachstanie. Najbardziej istotną zmianą jest m.in. zastąpienie papierowych formularzy certyfikatów rejestracyjnych formularzami elektronicznymi, zwolnienie z obowiązku składania statutów oraz innych dokumentów potwierdzających siedzibę osób prawnych.

Spośród pozostałych istotnych zmian należy wymienić również:

1) możliwość podpisywania i składania wniosków o państwową rejestrację przez pełnomocnika. Wcześniej takie rozwiązanie nie było możliwe, co stanowiło duże utrudnienie zarówno dla przedsiębiorców zagranicznych jak i kazachstańskich planujących utworzenie osoby prawnej w Kazachstanie;

2) wyłączenie obowiązku uzyskiwania zaświadczeń z organów skarbowych w przypadku, gdy osoba prawna została utworzona przez inną osobę prawną.

Ponadto ustawa przewiduje minimalną ilość dokumentów niezbędnych do rejestracji przedsiębiorstw prywatnych, w tym brak konieczności przedkładania statutów nowych spółek oraz innych dokumentów potwierdzających miejsce ich siedziby. Obowiązek składania statutów został utrzymany jedynie w przypadku spółek akcyjnych.

Powyższe zmiany umożliwią znaczne uproszczenie procedury zarówno tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, jak i prowadzenia przez nie działalności w Kazachstanie.