Szybsze postępowanie w sprawach gospodarczych

20 marca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2006.235.1699]. Do zmian wprowadzonych przedmiotową ustawą należy zaliczyć m.in. przekazanie do właściwości sądów okręgowych spraw o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także spraw o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Jednakże najważniejsze zmiany dotyczą postępowania w sprawach gospodarczych. Zakres tych spraw poszerzono o sprawy dotyczące roszczeń przeciwko członkom zarządów, rady nadzorczej, likwidatorom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych z tytułu wyrządzenia szkody spółce lub braku zaspokojenia wierzyciela spółki. Warto wskazać, iż zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez którąkolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wyłączy zastosowania przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Ograniczona została możliwość występowania w toku postępowania w sprawach gospodarczych z nowymi roszczeniami, zamiast lub obok dotychczasowych. Powód będzie mógł jedynie, w razie zmiany okoliczności, żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się będzie mógł rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. Ograniczona została również możliwość dokonywania potrąceń przez strony, które możliwe będą jedynie w razie udowodnienia wierzytelności dokumentami. Wykluczono natomiast występowanie z powództwem wzajemnym. Warto również wskazać, iż jeśli przedmiotem procesu były roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą wydania będzie stanowił tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Powód, niezależnie od faktu, czy jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, oprócz obowiązku przytoczenia wszystkich twierdzeń i okoliczności w danej sprawie, będzie miał możliwość przytoczenia dalszych twierdzeń i dowodów (jeśli wykaże, iż powołanie ich w pozwie nie było możliwe lub potrzeba taka wynikła później) w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania. Analogiczny obowiązek będzie ciążył na pozwanym w przypadku przytaczania nowych okoliczności po wniesieniu odpowiedzi na pozew, zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nowelizacja przesądziła również, iż brak dołączenia do pozwu odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem wysłania lub doręczenia go stronie przeciwnej, skutkuje zwrotem pozwu bez wzywania powoda do uzupełnienia braku formalnego. Powód jednakże, uzupełniając ten brak będzie mógł je wnieść w terminie tygodniowym od dnia zwrotu pisma, a w razie gdy pismo nie jest dotknięte brakami wywoła ono skutek od daty pierwotnego wniesienia. Istotną zmianą jest również skrócenie do 6 miesięcy okresu, po upływie którego zawieszone postępowanie, wskutek niemożności nadania dalszego biegu, ulega umorzeniu. Tak, w dużym skrócie, można byłoby przedstawić najnowszą nowelizację k.p.c., która ma na celu przede wszystkim przyśpieszenie postępowania w sprawach gospodarczych. Powyższa nowelizacja wejdzie w życie 20 marca 2007 r.