Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli skarbowej

Dnia 27 stycznia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych.

Ww. rozporządzenie wydane zostało w celu wykonania ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej i określa szczegółowy tryb:

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

2) zatrzymywania i przeszukiwania osób oraz przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku,

3) zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych w celu przeprowadzenia kontroli przewożonych towarów lub dokumentów przewozowych dotyczących tych towarów,

4) badania towarów i pobierania ich próbek oraz przeprowadzania kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego,

5) zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych,

6) sposobu współpracy z Policją w zakresie wykonywania ww. czynności.

Przedmiotowe rozporządzenie w sposób szczegółowy i wyczerpujący określa tryb dokonywania ww. czynności kontrolnych oraz uprawnienia funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę, a także uprawnienia kontrolowanych. Warto wskazać, iż przed rozpoczęciem legitymowania osób inspektorzy i pracownicy są obowiązani do podania osobie legitymowanej swojego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, okazania znaku identyfikacyjnego oraz legitymacji służbowej w taki sposób, aby osoba legitymowana miała możliwość odczytania i zanotowania zawartych tam danych. Nadto, obowiązani są oni do podania osobie legitymowanej podstawy prawnej i przyczyny legitymowania. W przypadku przystąpienia do zatrzymania osoby inspektorzy i pracownicy są obowiązani podać osobie legitymowanej swoje imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe, okazać znaki identyfikacyjne oraz legitymację służbową w taki sposób, aby osoba legitymowana miała możliwość odczytania i zanotowania zawartych tam danych, a także podać podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej. Mają oni również prawo sprawdzić, czy osoba zatrzymywana posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, mogące służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo mogące stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi. W razie stwierdzenia posiadania takich przedmiotów mogą je odebrać. Kontrola rodzaju używanego paliwa dokonywana będzie w szczególności poprzez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. Inspektorzy oraz pracownicy inspekcji mają obowiązek, co do zasady, sporządzić protokół (w dwóch egzemplarzach) z dokonywanych czynności i prze, z wyjątkiem legitymowania osób, . Tak pokrótce można scharakteryzować najważniejsze zasady odnoszące się do przeprowadzanych przez organy kontroli skarbowej czynności kontrolnych.