Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

26 kwietnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy – Kodeks pracy. Powyższa ustawa nowelizuje przede wszystkim ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jednakże wprowadza do kodeksu pracy istotną zmianę dotyczącą obowiązku pracodawców do przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracownika w warunkach „niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem”.