Pomoc dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Dnia 23 lutego 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne [Dz.U.2007.20.118]. Przedmiotowe Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania przedsiębiorcom (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) zatrudniającym osoby niepełnosprawne, pomocy na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warunkiem udzielenia takiej pomocy jest ponoszenie przez przedsiębiorcę podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych oznaczają m. in. obciążenia wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych oraz koszty adaptacji pomieszczeń. Pomoc, dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przekazywana jest w formie zaliczki lub ryczałtu na rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wysokość pomocy, co do zasady, określona jest procentowo w stosunku do najniższego wynagrodzenia i uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności zatrudnianych pracowników. Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do rozliczenia przyznanej pomocy w formie zaliczki po przekazaniu, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym, organowi udzielającemu pomocy informacji o wysokości faktycznie poniesionych przez przedsiębiorcę w okresie sprawozdawczym podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych Przedmiotowe rozporządzenie obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2008 r.