Pełnomocnik może podpisywać deklaracje podatkowe

1 stycznia 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 r. Ordynacja podatkowa [Dz.U.2006.217.1590]. Do najważniejszych zmian wprowadzonych powyższą ustawą należy zaliczyć dodanie regulacji umożliwiającej podpisywanie deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika, płatnika oraz inkasenta. Jednocześnie, okoliczność podpisania deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji. Do wartych uwagi zmian należy także wprowadzenie instytucji rozprawy w toku postępowania odwoławczego. Organ odwoławczy przeprowadzi bowiem w toku postępowania odwoławczego rozprawę na wniosek strony lub z urzędu – jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania Warto również zaznaczyć, iż zmiany Ordynacji podatkowej wprowadzone przedmiotową ustawą dotyczyć będą także instytucji wiążących interpretacji w indywidualnych sprawach podatkowych. Interpretacje takie będzie bowiem wydawał Minister Finansów. Warto zauważyć, iż wniosek o interpretację indywidualną będzie mógł dotyczyć nie tylko zaistniałego stanu faktycznego, ale również zdarzeń przyszłych. Jednakże zmiany dotyczące interpretacji, w przeciwieństwie do pozostałych zmian, zaczną obowiązywać dopiero od 1 lipca 2007 r.