NWZA (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) – kwestie związane ze wznowieniem obrad i miejscem wznowienia

Przepisy ksh w zakresie zarządzania przerw w obradach nie regulują w żaden sposób kwestii wznowienia obrad, w tym miejsca wznowienia. 

Stanowiska są różne. Niektórzy twierdzą, iż uchwała w przedmiocie przerwy powinna wskazywać dzień i godzinę wznowienia obrad. Nie jest natomiast niezbędne wskazanie miejsca obrad, gdyż z uwagi na brak możliwości przeniesienia ich w inne miejsce (walne zgromadzenie musi być kontynuowane w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o jego zwołaniu – art. 402 § 2 Ksh) będą się one odbywały tam, gdzie poprzednio. 

Inni twierdzą, że możliwa jest zmiana miejsca obrad po wznowieniu, z tym, że w takim przypadku uchwała w przedmiocie przerwy powinna wskazywać dzień i godzinę, oraz miejsce wznowienia, przy czym uchwała taka powinna być dodatkowo ogłoszona w trybie przewidzianym dla ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia, tak aby wszyscy akcjonariusze, także ci nieobecni na obradach przed przerwą, mogli stawić się po przerwie. Wydaje się, że zmiana miejsca obrad po przerwie, przy zachowaniu warunku ponownego ogłoszenia uchwały powinna być dopuszczalna. W przypadku krótkich przerw w obradach zachowanie terminu na ogłoszenie uchwały może być jednak niemożliwe. 

Naruszenie przepisów dotyczących zarządzania przerw w obradach może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności samej uchwały zarządzającej przerwę, jak i uchwał podjętych po przerwie jako sprzecznych z ustawą (art. 425 Ksh). W takich przypadkach można powoływać się m.in. na sprzeczność z art. 402 w związku z art. 408 ksh.