Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

1 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wynika z uzasadnienia projektu nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ustawa ta ma na celu przede wszystkim dostosowanie form i zakresu realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy do nowych potrzeb, spowodowanych rozwojem i zróżnicowaniem form prawno-organizacyjnych podmiotów zatrudniających pracowników, wzrostem konkurencyjności firm i pogłębiającą się niestabilnością rynku pracy. Jednym z założeń nowej ustawy jest rozszerzenie kompetencji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz wzmocnienie instrumentów prawnych dla sprawniejszego działania kontrolno-nadzorczego, zdecydowanie reagującego na przypadki naruszania prawa pracy. Warto zaznaczyć, iż nowe przepisy przewidują zaostrzenie sankcji wobec pracodawców naruszających przepisy kodeksu pracy. W przypadku takich wykroczeń jak np. niewypłacanie wynagrodzenia czy naruszanie przepisów o czasie pracy lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wysokość kar nakładanych przez inspektorów wyniesie od 1.000 do 30.000 zł