Nowa ustawa o opłacie skarbowej

1 stycznia 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Stosownie do art. 1 ww. ustawy opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Tym samym ustawa przewiduje zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela. Nadto, opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłacie skarbowej nie będą zatem podlegały powyższe dokumenty składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Stosownie do przepisów przedmiotowej ustawy zapłaty należnej opłaty skarbowej będzie można dokonać wyłącznie w formie gotówkowej w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Tak więc nowe przepisy wyeliminują możliwość uiszczania opłaty skarbowej znakami skarbowymi i urzędowymi blankietami wekslowymi. Jednocześnie ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Warto zaznaczyć, iż ustawa nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organy administracji publicznej, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej obowiązek przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Analogiczny obowiązek został nałożony także na sądy.