Mniej wątpliwości w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmiana niektórych innych ustaw [Dz.U.2006.249.1828] Przedmiotowa ustawa wprowadziła zmianę, polegającą na wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) równej 3,5 tony. Warto zaznaczyć, iż zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i jednocześnie zapewnia ujednolicenie zasad opodatkowania pojazdów ciężarowych z zasadami ich rejestracji oraz wydawania uprawnień do kierowania tymi pojazdami, wynikającymi z przepisów prawa o ruchu drogowym. Doprecyzowany został również art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stosownie do aktualnej treści art. 9, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązkiem podatkowym w podatku od środków transportowych będą objęci posiadacze środków transportowych (podmioty polskie), którym pojazdy zostały powierzone przez zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, jeżeli powierzone środki transportowe zostaną zarejestrowane na terytorium RP. W celu ułatwienia podatnikom prawidłowego uiszczania podatku od środków transportowych, doprecyzowano również przepisy art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, określające termin powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Zmienione zostały również zasady jego płatności z rat proporcjonalnych na równe. W art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przesądzono, w celu usunięcia problemów interpretacyjnych, iż wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Ponadto doprecyzowano również przepisy art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, określające zasady ustalania wartości rynkowej budowli (ich części), od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Z kolei w art. 6 ust. 2 ww. ustawy wskazano jednoznacznie termin powstania obowiązku podatkowego w przypadku nowowybudowanych budynków i budowli.