Automatyczny budżetowy zwrot VAT

Gabinet Ministrów Ukrainy uchwalił Postanowienie z dnia 27.12.2010 р. № 1238, w którym zostały zatwierdzone zasady przyznające urzędnikom skarbowym prawo do przeprowadzenia nieplanowych kontroli wyjazdowych podatników podatku od wartości dodanej, w celu potwierdzenia wiarygodności określonej przez nich sumy VAT do zwrotu.

Podatnik nie może otrzymać sumy zadeklarowanej do zwrotu:

 1. jeżeli podatnik albo jego dostawca jest podmiotem w stanie upadłości;
 2. jeżeli w Jedynym Rejestrze Państwowym Osób Prawnych i Osób Fizycznych nie ma informacji o podatniku lub o jego dostawcy;
 3. w razie nieobecności podatnika lub dostawcy w miejscu jego siedziby;
 4. jeżeli działalność osoby prawnej lub osoby fizycznej -przedsiębiorcy – wydzielono lub zawieszono;
 5. jeżeli dokumenty rejestracyjne lub zmiany do dokumentów rejestracyjnych osoby prawnej uznano w pełni lub częściowo za nieważne;
 6. w razie derejestracji państwowej;
 7. jeżeli pomiędzy sumą kredytu podatkowego (podatku naliczonego) podatnika i sumą podatkowego zobowiązania kontrahenta ujawniono różnice;
 8. w razie braku danych w deklaracji o dokonaniu operacji, do których w ciągu okresu podatkowego stosuje się zerową stawkę VAT, albo są dane o tym, że wolumen takich operacji wynosi mniej niż 50% ogólnej wartości dostawy;
 9. jeżeli liczba pracowników nie przekracza 20 osób oraz średnie wynagrodzenie wszystkich pracowników 2,5 raza nie przekracza wyznaczonego przez Ustawodawstwo poziomu minimalnego;
 10. jeżeli wartość księgowa końcowa na dzień przeprowadzenia sprawozdania według danych sprowadzania podatkowego przekracza sumę podatku zadeklarowaną do zwrotu za poprzednie 12 miesięcy;
 11. jeżeli w każdym kwartale zobowiązania z podatku dochodowego do zapłaty do budżetu (zapłacony podatek w odniesieniu do wartości otrzymanego zysku) jest wyższy niż średni w branży;
 12. w razie przeprowadzenia zaplanowanych dokumentowych kontroli w ciągu 24 kolejnych okresów sprawozdawczości podatkowej;
 13. w razie dokumentowego potwierdzenia informacji o naruszeniu przez podatnika norm ustawodawstwa podatkowego.