Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dokonywany jest w przypadkach wymienionych w art.11 ustawy PCC, m.in. jeżeli z obiektywnych względów nie został osiągnięty rezultat czynności wskutek uchylenia skutków prawnych oświadczenia woli (nieważność względna) lub nie spełnił się warunek zawieszający, od którego strony uzależniły wykonanie czynności. Względna nieważność czynności oznacza, że czynność jest ważna, ale jej skutki mogą być uchylone z przyczyn określonych w ustawie (np. powołanie się strony na wadę oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby) albo wskutek orzeczenia sądu. Z kolei warunek zawieszający (np. umowa pożyczki uzależniona od uprzedniego ustanowienia zabezpieczenia) oznacza odroczenie w czasie skutku czynności, która – jeśli warunek się nie spełni – nie wywoła zamierzonego przez strony efektu (samo zawarcie umowy skutkuje obowiązkiem zapłaty PCC, o którego zwrot można ubiegać się dopiero w razie niespełnienia warunku). Zwrotu dokonuje naczelnik urzędu skarbowego gminy, której podatek był dochodem i do tego właśnie organu składać należy wniosek o zwrot. Od decyzji naczelnika w sprawie zwrotu lub jego odmowy służy prawo wniesienia w terminie 14 dni odwołania. Podatek PCC nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony. Wniosek o zwrot nie podlega dodatkowej opłacie.