Znak towarowy ograniczeniem tworzenia domen internetowych

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą często wykorzystują informatyczne środki przekazu w zakresie reklamy, kontaktów z klientami czy też kontrahentami. Jednak poza swoimi „dobrodziejstwami”, sieć może być również wykorzystana do nieuczciwej walki rynkowej.

Zagadnieniem zasługującym na szczególną uwagę jest sytuacja, w której nieuprawniony podmiot, chcący wykorzystać np. renomę znaku towarowego i jego siłę reklamową, rejestruje domenę internetową zawierającą w sobie cudzy znak towarowy lub też w inny sposób narusza prawa do cudzego znaku w domenie. Żaden internauta nie jest jednak zupełnie anonimowy, a obowiązujące przepisy nie pozostają bezsilne wobec takich naruszeń. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej). Zgodnie z ustawą, przez znak towarowy należy rozumieć również znaki usługowe, czyli oznaczenia pozwalające na odróżnianie usług różnych przedsiębiorstw. Bez wątpienia głównym celem znaku towarowego jest zapewnienie towarowi lub usłudze, którego dotyczy, ochrony poprzez związanie oznaczenia z określonym produktem lub usługą. Najczęściej spotykaną formą oznaczenia mającego stanowić znak towarowy jest oznaczenie słowne lub słowno-graficzne. I to właśnie w tej formie uprawnione podmioty używają znaków towarowych przy tworzeniu i rejestrowaniu domen internetowych.

Przedsiębiorca poszkodowany w wyniku użycia przy tworzeniu domeny znaku towarowego, do którego przysługuje mu prawo ochronne, ma możliwość skorzystania z kilku środków prawnych, między innymi może żądać: zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków takich niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Z uwagi na chociażby zachowanie dobrej renomy znaku, wartym dochodzenia jest roszczenie o złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Pozwoli to na usunięcie błędnego przekonania postronnego internauty o powiązaniach istniejących miedzy właścicielem domeny a uprawnionym ze znaku towarowego.