Zasady rezygnacji z telepracy

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy uzgodnienie, iż praca będzie wykonywana w formie telepracy może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie pracy. Tak więc wykonywanie pracy w formie telepracy oparte jest na zasadzie dobrowolności. Jednocześnie w myśl tej zasady, każda ze stron takiego stosunku pracy może zrezygnować z tej formy świadczenia pracy i żądać powrotu do formy tradycyjnej. W terminie trzech miesięcy od daty zawarcia porozumienia w sprawie zmiany formy zatrudnienia zarówno pracodawca, jak i pracownik, może żądać zaprzestania świadczenia pracy w formie telepracy i przywrócenia dotychczasowych warunków wykonywania pracy. Takie żądanie jest wiążące dla drugiej strony, co oznacza, że druga strona musi zaakceptować zmianę formy zatrudnienia. Warto zaznaczyć, iż jeśli pracownik zaprzestanie świadczenia telepracy w wyżej opisany sposób nie może to stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę. Jeżeli pracodawca będzie chciał dokonać zmiany formy świadczenia pracy przez telepracownika po upływie 3 miesięcy od daty zawarcia porozumienia może dokonać tego wyłącznie w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli natomiast po upływie powyższego trzymiesięcznego terminu powrotu do dotychczasowych warunków pracy pracownik będzie chciał powrócić, pracodawca – w miarę możliwości – powinien uwzględnić wniosek pracownika i przywrócić go na poprzednie warunki pracy.