Wykorzystanie funduszu remontowego przez spółdzielnie

Czy spółdzielnia ma prawo z funduszu remontowego, pochodzącego z wpłat jakie uiszczali członkowie przekształcający spółdzielcze prawo do lokalu we własnościowe, finansować zakupy gruntów czy nowe inwestycje (przejściowo).
AK (dane do wiadomości redakcji) Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U.03.119.1116 – j.t.) – Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 3 – wpływy z wpłat – przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność tego lokalu (wynikające z różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części) – spółdzielnia przeznacza na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni, z zastrzeżeniem, sytuacji o której mowa w art. 461 Ustawy, tj przeznaczenia wpływów z wpłat, o których mowa, na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal, a dopiero w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.
Spółdzielnie Mieszkaniowe tworzą zazwyczaj regulaminy funduszu remontowego w oparciu o Statut Spółdzielni oraz plan remontów na dany rok gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą. Odpowiadając na postawione pytanie – fundusz rezerwowy jest funduszem własnym Spółdzielni i zarazem funduszem celowym, nie może być zatem przeznaczany na zakupy gruntów czy nowe inwestycje, gdyż celem takiego funduszu są remonty zasobów mieszkaniowych. (choć zupełnie na marginesie, Sąd Najwyższy orzekł, iż Spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo pokryć z funduszu remontowego część straty, Sygn. akt III CSK 412/06). Novum w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (zmiany wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2007 r.) jest, iż wszystkie nieruchomości spółdzielcze będą rozliczane odrębnie oraz powinny prowadzić odrębne fundusze remontowe dla każdej ze swoich nieruchomości (tj. ewidencję obejmującą wpływy i wydatki funduszu remontowego) i tylko z takiego funduszu będą mogły opłacać dokonywane remonty.