Więcej uprawnień dla pracodawców w Kazachstanie

wiecej_uprawnien_dla_pracodawcow_w_kazachstanie

Jednym z głównych aktów prawnych, które uległy zmianie w Kazachstanie, jest Kodeks Pracy. W odróżnieniu od Kodeksu z 2007 roku, który był skierowany głównie na na ochronę praw pracowników, nowe przepisy znacząco poszerzył zakres praw i zmniejszył zakres obowiązków pracodawców.

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą podstaw do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, tj.:

  • pogorszenie sytuacji gospodarczej firmy z wypłatą kompensacji w postaci 1 miesięcznego wynagrodzenia,
  • nieobecność pracownika w miejscu pracy dłużej niż miesiąc z niewiadomych pracodawcy powodów.

Ustawodawca przewidział częściowe udzielenie urlopu wypoczynkowego, przy czym jedna z takich części nie może być mniejsza niż dwa tygodnie. Minimalny okres urlopu wypoczynkowego nadal wynosi 24 dni.

Obniżono wielkość wypłat za pracę w dni wolne od pracy i święta z poziomu dwukrotnego do półtorakrotnego. Wprowadzono obowiązek pracodawcy w zakresie ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, zamiast ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Ponadto wykluczono ograniczenie czasowe na skierowanie pracownika do innej pracy w przypadku przestoju. Wcześniej okres ten wynosił 1 miesiąc, obecnie okres skierowania może być dowolny. Umowa pracy może być uzupełniona rozdziałem o niekonkurencji, w którym pracodawca może ograniczyć pracę i inne działania pracownika w interesie konkurentów pracodawcy.

W pozostałości Kodeks pracy przeszedł jedynie niewielkie zmiany.

Autor:
Aleksander Voronin
Prawnik
T. +7 (727) 244 04 60
M. avoronin@chwp.kz