Więcej spraw sądowych

Od kilku lat zauważalny jest systematyczny wzrost liczby spraw wpływających do sądów. Zjawisko to można tłumaczyć stopniowym zwiększaniem się świadomości prawnej w społeczeństwie. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że może dochodzić swoich praw przed sądem. Jednocześnie liczba sędziów nie jest wystarczająca, aby zapewnić sprawne rozpatrywanie trafiających do nich spraw.
Podejmowane są co prawda próby wprowadzenia zmian w prawie, mających na celu przyspieszenie działania sądów. Niestety, ostatnia zmiana Kodeksu postępowania cywilnego oraz nowa ustawa o kosztach sądowych wywołały skutki wręcz odwrotne. Wykluczenie prawa występowania w sprawach gospodarczych z pozwem wzajemnym powoduje, iż konieczne staje się wytoczenie odrębnego nowego powództwa, co prowadzi do tego, że zamiast jednego postępowania, toczą się dwa. Niedopracowany i niespójny tekst ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych budzi zaś w praktyce liczne wątpliwości interpretacyjne, które często rozstrzygać musi Sąd Najwyższy. Rozpoznanie istoty sprawy opóźniają więc także kwestie proceduralne.
Działania wymiaru sprawiedliwości z pewnością nie przyspieszy i nie poprawi niedoskonałe prawo. Wydaje się, że w pracach nad kolejnymi nowelizacjami, częściej powinno korzystać się z doświadczeń praktyków mających na co dzień kontakt z działalnością sądów.