Warunki udzielenia pomocy publicznej na inwestycje w sektorze energetyki odnawialnej

Priorytetem polityki energetycznej Unii Europejskiej na najbliższe lata jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – zakłada się, że w 2020 roku 20% energii pierwotnej będzie uzyskiwane ze źródeł odnawialnych. Aby sprostać wymaganiom unijnym polski rząd założył, że do 2010 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej wzrośnie w Polsce do 7,5%. Nie ulega wątpliwości, że rozwój sektora energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych wymaga wsparcia ze strony państwa. Warunki przyznania takiej pomocy zostały unormowane w obowiązującym od końca stycznia 2008 r. rozporządzeniu Ministra Środowiska. Pomocą publiczną objęte zostały inwestycje pozwalające na zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, umożliwiające zarazem oszczędności w zakresie surowców kopalnych, dotychczas powszechnie stosowanych w przemyśle energetycznym.

Pomocą publiczną objęte będą niezbędne do uruchomienia inwestycji koszty związane z przygotowaniem inwestycji od strony teoretycznej (ekspertyzy, projekty) i logistycznej (zakup gruntu, technologii), w tym także koszty wartości niematerialnych (licencje, koncesje). Pomoc jednak będzie obejmować jedynie tzw. koszty kwalifikujące, a więc koszty będące równowartością nadwyżki kosztów inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł nad kosztami inwestycji na budowę źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy. Tak obliczone koszty pomniejszone będą o dochody uzyskane ze zwiększenia mocy produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych kosztach za okres pięciu lat oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.

Pomoc udzielana będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej, w wysokości od 30 do 50% kosztów kwalifikujących, powiększonej o 10 pkt procentowych (z pewnymi wyjątkami przewidzianymi dla inwestycji w Poznaniu i Krakowie). Na korzystniejsze warunki mogą liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa (zwiększenie pomocy o 10 pkt procentowych). W przypadku, gdy dana inwestycja będzie na określonym terenie jedynym źródłem zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych, inwestor będzie mógł liczyć na zwiększenie pomocy do 60%, a wyjątkowo – gdy będzie to uzasadnione pozytywnym wpływem inwestycji na środowisko – pomoc obejmie 100% kosztów kwalifikujących. Pomoc może być udzielona, o ile stanowić będzie uzupełnienie środków własnych przedsiębiorcy, przy czym nie określa się stosunku, w jakim te dwie wielkości powinny występować. Jeżeli całkowita pomoc udzielona przedsiębiorcy na daną inwestycję przekraczać będzie 5 mln euro, a koszty kwalifikujące przekroczą 25 mln euro, wówczas powstanie obowiązek notyfikacji o udzielonej pomocy Komisji Europejskiej. Notyfikacji podlegać będzie również udzielenie pomocy obejmującej 100% kosztów kwalifikujących.
Powyższa regulacja obowiązywała będzie do końca 2012 roku.