Usunięcie drzewa

Pięć lat temu kupiłam mieszkanie od dewelopera. Około 2,5 metra od budynku deweloper posadził drzewo. Okazało się, iż to drzewo to wielki platan, który osiągnie wysokość około 40 metrów, zagraża budynkowi oraz instalacji nawadniającej, która usytuowana jest ok. 1,5 metra od drzewa. Musimy usunąć drzewo z posadzonego przez developera miejsca. Podobno po 5 latach usunięcie drzewa kosztuje i Wspólnota zmuszona byłaby do pokrycia kosztów. Drzewo zagraża fundamentom budynku. Czy w tej sytuacji też zmuszeni bylibyśmy do zapłaty za wycięcie tego drzewa

Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzewa w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie np. burmistrza albo zastąpienia go innym drzewem. Podkreślenia wymaga fakt, iż wydanie zezwolenia jest stosowane wówczas, gdy wiek drzewa przekracza 5 lat. W przypadku, gdy drzewo ma mniej niż 5 lat nie jest wymagane zezwolenie. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie go w inne miejsce lub zastąpienie go innym drzewem. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Opłatę oblicza się mierząc obwód pnia na wysokości 130 cm. Przykładowo 270 zł przy obwodzie do 25 cm oraz 410 zł przy obwodzie od 26 do 50 cm. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. W przypadku usunięcia drzewa bez zezwolenia płaci się kary pieniężne. Wysokość kar pieniężnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. z 2004 r. nr 219, poz. 2229). Natomiast stawki opłat za wycięcie drzew reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228 poz. 2306). Do niniejszego rozporządzenia dołączony jest załącznik określający stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia.
Natomiast nie pobiera się opłat za usunięcie drzewa przykładowo na którego usunięcie nie jest wymagane zezwolenie czy też które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.