Ukraina liberalizuje prawo migracyjne

Nowa ustawa o statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa, która nabierze mocy 25 grudnia 2011 roku, znacznie ułatwi życie obywatelom RP pracującym lub prowadzącym biznes na Ukrainie, a także członkom ich rodzin.

Ustawa znacząco zmieni wymogi dotyczące dokumentów pozwalających na wjazd i legalny pobyt obywateli RP, którzy pracują lub prowadzą swój biznes na Ukrainie. Po raz pierwszy członkowie rodzin cudzoziemców zatrudnionych na Ukrainie dostaną możliwość otrzymania pozwolenia na tymczasowe zamieszkanie w tym kraju. Pozwolenie na tymczasowe zamieszkanie w myśl nowych przepisów otrzymają także:
• cudzoziemcy pracujący w przedstawicielstwach (filiach) zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej oraz banków;
• cudzoziemcy uczestniczący w projektach pomocy technicznej dla Ukrainy;
• cudzoziemcy działający w ukraińskich przedstawicielstwach zagranicznych organizacji społecznych i religijnych, zarejestrowanych na Ukrainie;
• cudzoziemcy, którzy przybyli na Ukrainę jako wolontariusze w ramach specjalnych programów międzynarodowych lub pracujący w zarejestrowanych na Ukrainie organizacjach wolontariatu;
• cudzoziemcy, którzy przybyli na Ukrainę w ramach wymiany naukowej, studyjnej lub kulturalnej;
• zagraniczni dziennikarze;
• zagraniczni studenci;
• cudzoziemcy przybywający na Ukrainę w celu łączenia rodzin z osobami wymienionymi wyżej;
• cudzoziemcy przybywający na Ukrainę w celu łączenia rodzin z obywatelami Ukrainy.
Tak jak dotychczas pozwolenia na tymczasowe zamieszkania będą wydawane także cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na pracę na Ukrainie. Wykaz dokumentów składanych w celu otrzymania pozwolenia na zamieszkanie jest inny dla każdej kategorii cudzoziemców. Wspólnym mianownikiem są: list-zaproszenie (w niektórych wypadkach poświadczony przez odpowiedni organ władzy państwowej) oraz polisa ubezpieczenia medycznego. Ustawa przewiduje także wyłączny wykaz powodów do odmowy w wydaniu wizy, bądź zakazu wjazdu cudzoziemca na terytorium Ukrainy oraz powody i tryb skrócenia okresu przebywania i wydalenia cudzoziemca z Ukrainy. Takim powodem może być m. in. niewykonanie orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, bądź też niespełnienie zobowiązań przed osobami fizycznymi i prawnymi lub organami administracji publicznej w czasie poprzedniego pobytu na Ukrainie. Zgodnie z nową ustawą cudzoziemcy mogą wjeżdżać, przebywać lub przejeżdżać tranzytem przez terytorium Ukrainy, jeżeli będą w stanie udowodnić, że posiadają dostateczne środki finansowe lub mogą takie uzyskać na Ukrainie. Takim potwierdzeniem może być gotówka, dokument bankowy lub list gwarancyjny od strony zapraszającej. Karta płatnicza natomiast nie będzie wystarczającym dowodem bez wypisu z konta, potwierdzającego posiadanie niezbędnych środków finansowych. Ustawa w niektórych sytuacjach ogranicza też prawo cudzoziemca do wyjazdu z terytorium Ukrainy, m. in. jeżeli jest on podejrzanym, oskarżonym lub skazanym w ramach postępowania karnego lub wyjazd cudzoziemca jest w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z interesem państwowym. Istotnym jest fakt, że wyjazd cudzoziemca z terytorium Ukrainy może być ograniczony przez sąd, jeżeli nie wywiązał się on ze swoich zobowiązań (materialnych lub finansowych) przed osobami fizycznymi lub prawnymi.