Uchwała walnego zgromadzenia decyduje o losie spółki

Uchwala walnego zgromadzenia może posłużyć do likwidacji spółki, jeśli akcjonariusze uznają to za konieczne, a nie zachodzą inne przesłanki rozwiązania.
Rozwiązanie spółki powoduje ustanie jej bytu prawnego. Kodeks spólek handlowych przewiduje cztery możliwe przesłanki rozwiązania spółki akcyjnej: przyczyny przewidziane w statucie; ogłoszenie upadłości; podjęcie uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki oraz inne przyczyny przewidziane prawem. Uchwala walnego zgromadzenia w kontekście rozwiązania spółki może pełnić dwojaką rolę, w zależności od celów, które chcą osiągnać akcjonariusze. Po pierwsze, może stanowić bezpośrednią przyczynę rozwiązania, po drugie, może temu rozwiazaniu zapobiec.
Niezależnie od tego, na jak długo spółka została zawiązana, walne zgromadzenie może w każdym czasie podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu. Może to być uchwała zwykła lub podjęta pod warunkiem zawieszającym, co oznacza, że uzyska moc z chwilą nastąpienia okoliczności, od których uzależniona została jej skuteczność. Podejmowanie przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki nie jest niezbędne, gdy zaistnieją przyczyny rozwiązania spółki określone wprost, powodujące taki skutek z mocy prawa – w takim wypadku rozwiązanie następuje samoistnie. W szczególności chodzi tu o okoliczności przewidziane w statucie, które w razie pojawienia się powodują automatyczne przejście spółki w stan likwidacji. Jeżeli akcjonariusze pragną uniknąć rozwiązania spółki z tego powodu, powinni odpowiednio wcześniej – jeszcze przed zaistnieniem tych okoliczności – dokonać zmiany statutu.
Jeśli natomiast uchwała walnego zgromadzenia ma służyć zapobiegnięciu rozwiązania spółki (uchwała o dalszym istnieniu spółki), powinna być powzięta przez akcjonariuszy większością wymaganą dla zmiany statutu, przy obecności akcjonariuszy reprezentujacych przynajmniej połowę kapitalu zakładowego. Walne zgromadzenie ma na to czas do dnia zlożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Taki sposób wstrzymania likwidacji może dotyczyć jedynie sytuacji rozwiązania spółki z przyczyn statutowych oraz na mocy uchwały walnego zgromadzenia. Nie można go stosować, jeśli powodem likwidacji jest orzeczenie sądu.