Świadectwa energetyczne budynków

Po 1 stycznia 2009 r. mieszkania i budynki będą musiały mieć świadectwo energetyczne. Świadectwo energetyczne jest dokumentem sporządzanym na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu charakterystyki energetycznej, dzięki której budynkowi przyporządkowuje się określoną klasę energetyczną. Charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Świadectwo energetyczne pozwoli określić, ile będzie trzeba wydać na energię, użytkując budynek. Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa energetyczne będą musiały mieć budynki nowe oddawane do użytku – między innymi mieszkania i domy, akademiki i pensjonaty, magazyny i budynki użyteczności publicznej, ale także te istniejące podlegające sprzedaży lub wynajmowi. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która, między innymi, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem budownictwa Ustawa określa, że nowe świadectwo należy sporządzić wówczas, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdyby w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Ustawa stanowi, iż dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Sporządzenie świadectwa certyfikacji powinien zapewnić właściciel budynku. Koszt uzyskania świadectwa charakterystyki ponosić ma właściciel budynku lub lokalu. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu. Zgodnie z dodanym art. 63a ustawy prawo budowlane, nabywca ma prawo żądać udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej. Przepis art. 63a nie został jednakże zaopatrzony sankcją za nie przedłożenie certyfikatu nabywcy. Uchybienie obowiązkowi z art. 63a nie ma więc wpływu na skuteczność ewentualnej umowy przeniesienia prawa własności lokalu. Warto zaznaczyć, iż obowiązkowi sporządzania świadectw energetycznych nie będą podlegać jedynie te budynki, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.