Stosowanie wskaźnika zmian cen nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie, dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”. Tymczasem do dnia dzisiejszego wskaźników takich nie opublikowano w związku z czym zastosowanie ma art. 227 cytowanej ustawy zgodnie, z którym do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu gusowskich wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przepis ten miał funkcjonować tymczasowo, niestety ale ta tymczasowość trwa do dzisiaj. W praktyce brak możliwości odwołania się w procesie waloryzacji cen nieruchomości do wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powoduje, że przeprowadzana waloryzacja nie odzwierciedla rzeczywistej ceny nieruchomości, narażając uprawnionego na straty. Straty, które ponosi podmiot uprawniony wynikają z różnicy we wzroście inflacji w ostatnich latach w porównaniu do wzrostu cen rynkowych nieruchomości. Niestety, ale tendencja wzrostu cen nieruchomości w dalszym ciągu istnieje, a ceny nieruchomości w dalszym ciągu rosną szybciej niż inflacja. Według analityków rynku nieruchomości wskaźniki używane na rynkach kapitałowych i finansowych, jakim jest np. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) nie nadają się do opisu trendów cenowych na rynku obrotu nieruchomościami. Warto zaznaczyć, iż mimo, że ceny nieruchomości podlegają cyklicznym wzrostom i spadkom zachowują jednak tendencję wzrostową znacznie przewyższającą inflację. Jedynymi zatem właściwymi wskaźnikami, które należy stosować także w sytuacji waloryzacji ceny nieruchomości stanowiącej podstawę dla ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości są wskaźniki zmian cen nieruchomości.