Stażysta może pracować w sobotę

Przepisy prawa nie zabraniają organizowania pracy stażyście w sobotę. Jednakże organizator stażu musi przestrzegać ustawowych norm dotyczących przerw w pracy.

Staż jest jednym z instrumentów mających na celu aktywizację bezrobotnych, dokładne regulacje w tym zakresie zawarte zostały w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W celu zoorganizowania stażu organizator stażu zawiera umowę ze starostą. Precyzyjną regulację sposobu odbywania zorganizowanych w taki sposób staży zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160). W związku z faktem, że przepisy wyżej wymienionych aktów prawnych nie regulują szczegółowo zagadnień związanych z czasem pracy i okresami odpoczynku niezbędne będzie posiłkowe zastosowanie przepisów prawa pracy.
Stażysta nie pracuje w niedzielę
Przepisy prawa pracy dotyczące czasu pracy mają dwojaką funkcję. Z jednej strony mają chronić pracownika przed nadużyciami ze strony pracodawcy, z drugiej zaś mają służyć pracodawcy w organizowaniu procesu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, co jest rozwiązaniem podobnym, choć nie identycznym z tym, jakie przewidują przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z rozporządzeniem bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych. To oznacza, że sobota jest normalnym dniem pracy i jeśli tak ustali czas pracy organizator stażu, to osoba go odbywająca powinna pozostawać w tym dniu do jego dyspozycji.
Dodatkowo rozporządzenie wskazuje, w jaki sposób bezrobotny powinien odbywać staż. Wśród wymienionych tam zasad znajduje się m.in. obowiązek przestrzegania ustalonego przez organizatora stażu rozkładu czasu pracy. Jeśli zatem organizator stażu wymaga pracy w sobotę, to ma do tego prawo. Choć stażysta pracuje w soboty, to inny dzień tygodnia jest dla niego dniem wolnym od pracy, w ten sposób zachowane zostają normy określające rozkład czasu pracy. Należy podkreślić, że sobota, w przeciwieństwie do niedzieli, nie jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Aby zachować pięciodniowy tydzień pracy, oprócz niedzieli również inny dzień musi być dniem, w którym praca nie jest świadczona – może to być którykolwiek dzień tygodnia, a tylko zwyczajowo u większości pracodawców tym dniem jest sobota.
Okresy odpoczynku
W przypadku stażu bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na takich samych zasadach, jak przewidziane dla pracowników. Oznacza to, że bezrobotnemu, który odbywa staż przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej jedenastu godzin nieprzerwanego odpoczynku oraz w każdym tygodniu prawo do co najmniej trzydziestu pięciu godzin nieprzerwanego odpoczynku. Jeśli bezrobotny odbywający staż niezasadnie odmawia pracy w sobotę i nie pojawia się w miejscu jego odbywania, to uzasadnionym będzie potraktowanie tego przez organizatora stażu jako nieusprawiedliwionej nieobecności. Po dwóch takich nieobecnościach starosta na wniosek organizatora stażu lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu. Taka sytuacja powoduje dalsze poważne konsekwencje, a mianowicie starosta pozbawi taką osobę statusu bezrobotnego, a co za tym idzie – również prawa do zasiłku dla bezrobotnych.