Sprzedaż na stronie internetowej a używanie słowno-graficznych oraz słownych znaków towarowych

Poniższy artykuł ma wskazać na zasadnicze konsekwencje prawne, jakie wiążą się z użyciem słowno-graficznych oraz słownych znaków towarowych, przez podmioty zajmujące się sprzedażą części zamiennych, nie posiadając upoważnienia podmiotu uprawnionego.
Zagadnienie używania znaków towarowych oceniane powinno być w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003.119.1117) – dalej pwp oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503) – dalej uznk.

Bez zgody uprawnionego (zgodnie z art. 153 ust. 1 pwp podmiot, który uzyskał prawo wyłącznego używania w obrocie w sposób zarobkowy i zawodowy znaków towarowych) albo w przypadkach wskazanych bezpośrednio w pwp, inne podmioty nie mogą używać znaków towarowych. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykorzystując na stronie internetowej w sposób nieuprawniony znaków towarowych, których używa w sposób widoczny dla każdego odwiedzającego, a w szczególności dla klientów nabywających części zamienne do produktów markowych producentów ( np. samochodów, sprzętu AGD ) korzysta z renomy tych znaków towarowych. Nie tylko uzyskuje korzyści majątkowe, ale również wprowadza w błąd potencjalnych klientów uprawnionego, co do pochodzenia towarów. Ustawa pwp, według art. 156 ust. 1 pkt. 3 nie pozwala na zakazywanie uprawnionemu używania jego znaków towarowych w obrocie przez osoby trzecie, o ile używanie to konieczne jest w celu wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza, gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi. Jednocześnie w art. 156 ust. 2 PWP zastrzeżone zostało, że takie używanie dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. W związku z powyższym usprawiedliwione jest używanie znaków towarowych, gdy przemawia za tym cel informacyjny takiego użycia a więc np. w miejscu gdzie wymieniane jest przeznaczenie danego modelu części zamiennych. Problem pojawia się jednak, jeżeli użycie tych znaków nie służy do oznaczenia części zamiennych, ale używane jest dla oznaczenia całej strony sprzedającego (najczęściej na górze strony internetowej). Wówczas takie użycie, które ma na celu przyciągnięcie uwagi klientów należy uznać za bezprawne, ponieważ pozwala ww. podmiotowi uzyskiwać korzyści majątkowe z posługiwania się ww. znakami towarowymi, jak również tym samym wprowadza w błąd klientów, jakoby części zamienne sprzedawane przez podmiot posiadały np. gwarancję jakości znaków towarowych podmiotów uprawnionych. Tak w rzeczywistości nie jest a uprawniony do znaków towarowych oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie sprzedaży części zamiennych nie są najczęściej powiązane jakimikolwiek stosunkami gospodarczymi. Poza tym często w takich sytuacjach używane są w różnych „wariantach” słowne znaki towarowe w domenie internetowej. Jest to również kolejny przejaw nieuprawnionego używania znaków w obrocie i rodzi te same skutki, w postaci uzyskiwania nienależnych korzyści finansowych oraz wprowadzania w błąd klientów.

Używanie słowno-graficznych oraz słownych znaków towarowych na stronie internetowej oraz w samej domenie internetowej stanowi podstawę do uznania takiego działanie za czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 10 uznk, jako wprowadzenie w błąd, co do tożsamości przedsiębiorstwa oraz co do pochodzenia towarów, a także, co do jakości towarów, części zamiennych, które sygnowane są ww. znakami. Możliwe roszczenia wobec podmiotu dokonującego naruszeń:

1. żądanie zaprzestania używania słowno-graficznych oraz słownych znaków towarowych, zarówno w domenie internetowej, jak i na samej stronie internetowej, a także w działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot wykorzystujący znaki w zakresie nie używania oznaczenia jedynie w celu poinformowania, iż produkt nadaje się jako część zamienna do produktu konkretnej marki;
2. żądanie umieszczenia stosownej informacji przy produktach (częściach zamiennych), iż podmiot nie jest związany stosunkami gospodarczymi z uprawnionym do znaku towarowego producentem
3. żądanie wyrejestrowania oraz zaprzestania korzystania z domeny internetowej zawierającego słowne znaki towarowe 4. żądanie zaprzestania wprowadzania w błąd co do tożsamości oraz pochodzenia towarów od uprawnionego do znaku towarowego producenta