Sprawniejszy zwrot VAT dla polskich firm na Ukrainie

Urząd podatkowy Ukrainy na polecenie prezydenta ma zaktywizować pracę nad szybszym zwrotem VAT w trybie automatycznym.

Jednym z najczęstszych problemów dotyczących działalności gospodarczej polskich podmiotów na Ukrainie są komplikacje związane z odzyskaniem nadpłaconego VAT. Chociaż w okresie styczeń – sierpień 2011 w trybie automatycznym zwrócono 12,2 mld hrywien z tytułu VAT, ze względu na złożone kryteria – od wypełnienia których uzależniane jest prawo spółek do automatycznego zwrotu tego podatku – liczba przedsiębiorstw, kwalifikujących się do automatycznego zwrotu jest wciąż niewielka. Według Gabinetu Ministrów Ukrainy we wrześniu 2011 roku zwrot VAT otrzymało tylko 168 firm z około 1,5 mln podmiotów zarejestrowanych w Jedynym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy.
Zgodnie z przepisami nowego Kodeksu podatkowego Ukrainy automatyczny zwrot nadpłaconego VAT dokonywany jest po zakończeniu dokumentowej kontroli podatkowej (przeprowadzonej w ciągu 20 dni od granicznego terminu złożenia deklaracji podatkowej), na rzecz podmiotów, które spełnią łącznie następujące kryteria:

  • nie znajdują się w trakcie sądowych procedur upadłościowych,
  • są włączone do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców, i w rejestrze tym nie dokonywano zapisów dotyczących określonych czynności prawnych wobec tych podmiotów, np. zapisów o likwidacji działalności gospodarczej;
  • realizują operacje, w odniesieniu do których ma zastosowanie zerowa stawka podatku VAT i których udział w ostatnich 20 kolejno po sobie następujących sprawozdawczych okresach podatkowych stanowił razem nie mniej niż 40 proc. łącznej wielkości dostaw;
  • łączna kwota rozbieżności pomiędzy podatkiem naliczonym, zadeklarowanym przez płatnika podatków z tytułu zakupionych towarów (usług), a zobowiązaniami podatkowymi jego kontrahentów, dotyczącymi dostaw takich towarów (usług), wynikająca z deklaracji podatkowych zarejestrowanych w rejestrze, w ostatnich trzech okresach rozliczeniowych nie przekracza 10 proc. wnioskowanej przez płatnika kwoty zwrotu budżetowego;
  • poziom średniego wynagrodzenia wszystkich zatrudnianych pracowników w każdym z ostatnich czterech sprawozdawczych okresów podatkowych (kwartałów) jest nie niższy niż 2,5-krotność minimalnego poziomu wynagrodzenia przewidzianego przez prawo;
  • liczba zatrudnionych na umowę o pracę pracowników przekraczała 20 osób w każdym z ostatnich czterech sprawozdawczych okresów podatkowych (kwartałów).

Źródła: www.kmu.gov.pl; www.ligazakon.ua; www.kiev.trade.gov.pl