Rada nadzorcza może rozwiązać umowę o pracę z członkiem zarządu tylko jednocześnie z jego odwołaniem

W umowach między spółką kapitałową a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art.210 §1 i art.379 §1 ksh). Taka reprezentacja jest wymagana przy zawieraniu z członkiem zarządu umowy o pracę, jednak przy jej rozwiązaniu reprezentacja może być inna w zależności od momentu, w którym zostaje złożone oświadczenie spółki. Rada nadzorcza może rozwiązać z członkiem zarządu umowę o pracę jedynie wówczas, gdy czyni to równocześnie z odwołaniem go z zarządu. Od momentu utraty członkostwa w zarządzie złożenie oświadczenia o rozwiązaniu z byłym członkiem zarządu umowy o pracę należy już do kompetencji zarządu spółki, a nie jej rady nadzorczej. Po odwołaniu z funkcji były członek zarządu staje się zwykłym pracownikiem, a co za tym idzie, kompetencje pracownicze wykonuje wobec niego zarząd (por. wyrok SN z 23.01.2004 r., I PK 213/03).
W orzecznictwie pojawiały się poglądy, że równoczesność czynności rady nadzorczej należy rozumieć dosłownie, tj. ma ona miejsce tylko wówczas, gdy obie czynności – odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę – podjęte są w jednej uchwale (por. wyrok SN z 26.09.2006 r., II PK 47/2006 oraz z 04.10.2008 r., I PK 127/07). Wymóg równoczesności odwołania członka zarządu ze stanowiska i rozwiązania z nim umowy o pracę przez radę nadzorczą będzie zachowany, jeżeli uchwała rady nadzorczej o odwołaniu bezpośrednio poprzedza wchodzącą w życie w tym samym dniu uchwałę o upoważnieniu przewodniczącego rady do rozwiązania umowy o pracę (por. wyrok SN z 21.05.2008 r., I PK 273/07). W konsekwencji jeśli uchwały zostaną podjęte w jednym dniu, ale uchwała o upoważnieniu przewodniczącego rady nadzorczej do rozwiązania umowy o pracę wchodzić będzie w życie później niż uchwała o odwołaniu z zarządu, organem uprawnionym do reprezentowania spółki przy rozwiązaniu umowy o pracę z odwołanym członkiem zarządu będzie wyłącznie zarząd.