Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność możliwe także, gdy przysługuje większej liczbie współużytkowników

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność jest realne, także wówczas, gdy przysługuje większej liczbie współużytkowników, choć w takim przypadku może być dużo trudniejsze lub wymagać większej determinacji.

Dość częste są sytuacje, gdy prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku osobom. Dotyczą one na przykład wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni, których nieruchomość jest posadowiona na użytkowanym gruncie. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przewiduje w art. 2, że w takiej sytuacji z żądaniem przekształcenia winni wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści. Jeśli część z nich nie wyraża zgody na przekształcenie, pozostali użytkownicy – o ile posiadają co najmniej połowę udziałów w użytkowaniu wieczystym – mogą żądać, na podstawie art. 199 kc rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd.

Kto może się ubiegać?
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy z żądaniem przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Przepis ten wyraźnie przyznaje prawo do żądania przekształcenia właścicielom wyodrębnionych lokali mieszkalnych, którym w efekcie przysługuje określony udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu. W konsekwencji, jeśli żądanie przekształcenia będzie oparte na tej właśnie podstawie prawnej (art. 1 ust. 2), a wszystkie lokale nie będą wyodrębnione – możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może, jako problematyczna, zostać zakwestionowana.

Nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje na rzecz osób fizycznych, które w dniu wejścia w życie ustawy (13 października 2005 r.) były użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, spółdzielniom mieszkaniowym, będących użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości i ich następcom prawnym, o ile uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r. lub na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Dla kogo bonifikata
Bonifikata w wysokości 90 proc. opłaty udzielana jest – na wniosek – osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim półroczu roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia, jeżeli nieruchomość jest zabudowana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe. Bonifikata w wysokości 50 proc. przysługuje, na wniosek, osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym. Jeśli nieruchomości – lub jej części – wpisana jest do rejestru zabytków, opłatę obniża się o 50 proc. W oparciu o zarządzenia właściwego wojewody (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) lub uchwałę właściwej rady lub sejmiku (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) właściwy organ może udzielić wyższej bonifikaty.

Z wnioskiem najpóźniej do 31.12.2012 roku
Ustawa powyższa stanowi niewątpliwe ułatwienie w przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności, chociażby z uwagi na możliwość udzielenia bonifikaty. Trzeba jednak pamiętać, że z wnioskiem o przekształcenie w trybie określonym w ustawie można wystąpić najpóźniej do 31.12.2012 roku. Po tym terminie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie możliwe jedynie w drodze wykupu nieruchomości tj. w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami.