Promesa koncesji na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą związaną z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zobowiązany jest do uzyskania koncesji.

Uzyskanie koncesji niezbędne jest nie tylko w celu wprowadzenia wytworzonej energii elektrycznej do sieci, żądania jej zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne, ale również posiadanie jej jest niezbędnym elementem wnioskowania o wydanie świadectw pochodzenia z OZE.

Promesa w teorii

Pojęcie koncesji definiuje się jako publicznoprawne uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Wymóg uzyskania koncesji przewiduje zarówno ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w której zawarto listę numerus clausus (czyli listę o charakterze zamkniętym) rodzajów koncesjonowanej działalności gospodarczej, jak również prawo energetyczne. Wedle ogólnych reguł koncesjonowaniu podlega wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią. Przedsiębiorca mający zamiar podjąć działalność wymagającą uzyskania koncesji jest uprawniony do ubiegania się o przyrzeczenie jej wydania, czyli promesę. Doktryna określa promesę, jako swoistego rodzaju zobowiązanie organu administracyjnego do wydania pozytywnej decyzji, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek przez osobę ubiegającą się o jej wydanie.

Od strony materialno-prawnej promesa koncesji jest rodzajem decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jej uzyskanie wiąże się ze spełnieniem przez przedsiębiorcę szeregu wymogów proceduralnych. Konieczne jest dołączenie do wniosku o udzielenie promesy koncesji dokumentów wskazujących, iż spełnione są (lub będą spełnione) warunki techniczne, organizacyjne oraz finansowe zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej.

Czas trwania udzielonego przez organ publicznoprawny przyrzeczenia jest oznaczony, jednak nie może on trwać krócej niż 6 miesięcy od dnia wydania. Wobec braku oznaczenia terminu maksymalnego, można uznać, że promesa może być nadana nawet na kilka lat. Co istotne promesa koncesji nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli np. wnioskowania o wydanie świadectw pochodzenia, a jedynie stanowi jedną z form ułatwiającą dalszą realizację inwestycji. W okresie ważności promesy przedsiębiorca ma czas na poczynienie określonych działań inwestycyjnych czy finansowych. Zdobywa pewność uzyskania koncesji w momencie w którym gotów będzie podjąć planowaną działalność gospodarczą.

Przesłanki odmowy przyznania koncesji na podstawie promesy

Treść promesy określa warunki od których zależy uzyskanie koncesji. Oznacza to, iż na etapie składania wniosku o uzyskanie promesy przedsiębiorca powinien zadbać o to aby nie uległy zmianie istotne dane zawarte w treści promesy. Przykładem istotnych zmian stanu faktycznego jest modyfikacja przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej dotycząca jej rozmiaru lub rodzaju. Do nieistotnych zmian można zaliczyć zmianę adresu siedziby przedsiębiorcy. Drugą kategorią zmian mogących rzutować na odmowę udzielenia koncesji jest wystąpienie zmian stanu prawnego lub charakteru prawnego przedsiębiorcy, w efekcie których prawo udzielenia koncesji na warunkach określonych w promesie się zdezaktualizuje. Będą to wypadki niezwykle rzadkie, jednakże należy mieć na uwadze możliwość ich wystąpienia. Reasumując, zmiany skutkujące odmową udzielenia koncesji to te, które dotyczą kwestii stanowiących kryterium zasadności przyznania samej promesy. Pomimo przypadków, w których dochodzi do dezaktualizacji promesy koncesji, obiektywnie należy stwierdzić, że jest to dokument o charakterze trwałym, stwarzającym uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji w terminie w niej określonym.