Prokura – odpowiednia reprezentacja spółki kapitałowej gwarancją jej właściwego funkcjonowania.

Spółkę kapitałową reprezentuje wobec osób trzecich zarząd, który w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania spółki może udzielić w tym w celu prokury osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Podobnie jak w przypadku zasad reprezentacji spółki przez zarząd, można udzielić prokury samoistnej, łącznej lub zastosować reprezentację mieszaną. Przy udzielonej przez zarząd prokurze samoistnej każdy z ustanowionych prokurentów może samodzielnie dokonywać czynności w imieniu spółki. W przypadku udzielenia prokury łącznej, prokurenci zobowiązani są współdziałać. Ponadto dopuszczalna jest także reprezentacja mieszana.

Która z wymienionych form reprezentacji zapewni spółce sprawne funkcjonowanie?

Udzielenie prokury łącznej oznacza udzielenie jej co najmniej dwóm osobom. W udzielonej prokurze zaznaczyć należy, że udzielona jest jako prokura łączna. Udzielenie prokury samoistnej oznacza, że każdy z prokurentów ma prawo reprezentować spółkę indywidualnie. Prokura łączna związana jest z ograniczeniem swobody działania poszczególnych prokurentów. Za każdym razem wskazani prokurenci zobowiązani są do podejmowania decyzji wspólnie, co ma na celu lepszą ochronę interesów przedsiębiorcy, gdyż prokurenci działający łącznie powinni wzajemnie się kontrolować. Kolejną możliwością jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona reprezentować spółkę tylko łącznie z członkiem zarządu spółki. W praktyce występują sytuacje, w których zachodzi potrzeba udzielenia prokury jednej osobie z takim właśnie zastrzeżeniem.

Ustanowienie prokury nie jest obligatoryjne, jednakże jej udzielenie może się w pewnych sytuacjach okazać niezbędne. W przypadku, gdy dwuosobowy zarząd reprezentuje spółkę łącznie, udzielenie prokury może okazać się nieodzowne na wypadek choroby członka zarządu, jego urlopu lub innej nieprzewidzianej nieobecności.

Jaka forma prokury będzie zatem najodpowiedniejsza? Bezpieczeństwo spółki może przemawiać przeciwko udzieleniu prokury samoistnej jednej osobie, a wzgląd na koszty – przeciwko udzieleniu prokury łącznej dwóm osobom. Korzystnym rozwiązaniem może okazać się zatem udzielenie prokurentowi pełnomocnictwa do reprezentacji mieszanej.