Pracodawca zatrudniający stażystę może liczyć na dodatkowe korzyści

Od kilu miesięcy obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. określającej zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Zmiany miały na celu usystematyzowanie i uporządkowanie dotychczas obowiązujących przepisów oraz zwiększenie efektywności działań publicznych podejmowanych przez służby zatrudnienia. Założeniem ustawodawcy jest zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych. Jedną z istotnych zmian jest poszerzenie katalogu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy o kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych oraz osób które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Wobec tych osób możliwe jest stosowanie, wynikających z ustawy, szczególnych instrumentów rynku pracy, między innymi: staży i przygotowań zawodowych, stypendiów z tytułu dalszej nauki, refundacji kosztów opieki nad dziećmi, prac publicznych czy też robót interwencyjnych. Pracodawca, który decyduje się zatrudnić absolwenta może na tym sporo skorzystać. Staż i przygotowanie zawodowe odbywają się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. W przypadku przyjęcia absolwenta na staż lub do przygotowania zawodowego pracodawcy nie przysługuje refundacja, gdyż nie płaci takiej osobie wynagrodzenia. Bezrobotny bowiem otrzymuje stypendium, które wypłacane jest przez starostę. On też nalicza i opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za te osoby. Staż dla pracodawcy może być także metodą rekrutacji nowych pracowników. Pracodawca otrzymuje możliwość sprawdzenia osoby, która w przyszłości mogłaby stać się pracownikiem firmy. Możliwe jest, że pracodawca może wskazać konkretną osobę, którą chciałby przyjąć na staż lub przygotowanie zawodowe. Pracodawca nie ma także obowiązku zatrudnić stażysty po stażu, chyba że przewiduje to umowa zawierana ze starostą. Okresy pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresów składkowych. Nie uwzględnia się ich jednak przy obliczaniu okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów, okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego (jednakże okres odbywania stażu absolwenckiego będzie wliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego).