Porada dla czytelnika skrócony urlop macierzyński

Czy pracownica może powrócić do pracy korzystając z uprawnienia do skrócenia pobytu na urlopie macierzyńskim bez wykorzystania pozostałej części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego przez pracownika-ojca dziecka? Stosownie do treści przepisu art. 180 § 1 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18, 20 lub 26 tygodni w zależności od tego czy był to pierwszy poród oraz czy przy jednym porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko. Natomiast stosownie do § 5 ww. przepisu pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Tak więc pracodawca obowiązany jest uwzględnić złożoną przez pracownicę na piśmie rezygnację z części urlopu (skrócenie urlopu) pod warunkiem, iż wykorzystała ona po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a z reszty niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego skorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko (art. 180 § 5 w zw. z art. 180 § 6 Kodeksu pracy). Tym samym skuteczność decyzji pracownicy w tym zakresie zależy od okoliczności, czy pracownik-ojciec wychowujący dziecko wystąpi z pisemnym wnioskiem o wykorzystanie pozostałej części przysługującego pracownicy urlopu. W razie braku możliwości wykorzystania pozostałej części urlopu przez pracownika-ojca pracownica musi wykorzystać urlop w całości. Takie też stanowisko reprezentowane jest przez doktrynę prawa pracy. Reasumując, pracownica nie może dowolnie zrezygnować z pozostałej do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego bez wykorzystania tej części przez pracownika-ojca.