Porada dla czytelnika forma wypowiedzenia

Czy oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia może być wręczone pracownikowi w formie faksu lub skanu oryginału pisma? Stosownie do treści przepisu art. 30 § 3 ustawy Kodeks pracy oświadczenie każdej ze stron (a więc i pracodawcy) o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Kodeks pracy nie definiuje natomiast formy pisemnej oświadczenia woli. Tym samym pomocny dla jej określenia będzie przepis artykułu 78 Kodeksu cywilnego mający zastosowanie na podstawie przepisu art. 300 Kodeksu pracy. Stosownie do treści przepisu art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W konsekwencji kopia (m.in. zeskanowany egzemplarz lub wydruk faksu) pisma zawierającego własnoręczny podpis nie spełnia wymogu własnoręcznego podpisania pisma. Powyższe stanowisko zajął Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 02.10.2002 r. (III PZP 17/02, OSNP 2003/20/481) stwierdził, iż doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1 KP, ale stanowi naruszenie art. 30 § 3 KP. Warto więc podkreślić, iż wręczenie pracownikowi faksu lub skanu oryginału pisma zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie skuteczne, jednakże ponieważ nie spełnia ono wymogu określonego w art. 30 § 3 Kodeksu pracy tj. zachowania formy pisemnej, stanowić będzie naruszenie tego przepisu i w konsekwencji jako dokonane z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę stanowić będzie przesłankę do dochodzenia przez pracownika odszkodowania. Należy również zaznaczyć, iż analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku wręczenia pracownikowi faksu lub skanu pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.