Planowana nowelizacja ustawy

Planowana zmiana brzmienia art. 22 w ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wbrew pozorom nie jest duża i nie wpłynie w sposób znaczący na przebieg postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Obecnie o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Nowelizacja poprzez dodanie wyrazów ,,lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia”, zgodnie z uzasadnieniem jej projektu „ma umożliwić wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy nie dysponują samodzielnie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”.

W rzeczywistości zezwala na to jednak nawet obecne brzmienie komentowanego przepisu. Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie obecne sformułowanie „dysponuje” wskazuje, że wystarczające do spełnienia tego warunku jest aby wykonawca który środków technicznych lub osób zdolnych do wykonania zamówienia nie posiada, zawarł stosowne porozumienia, uprawniające go do korzystania z zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Nowelizacja nie wpłynie zatem również istotnie na zmianę katalogu dokumentów, których zamawiający może żądać od wykonawcy. Już wskazałam powyżej, już dzisiaj możliwe jest na potwierdzenie spełniania warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawienie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Planowaną zmianę należy ocenić pozytywnie jako jednoznacznie rozstrzygającą kwestię, która budziła wątpliwości i przenoszącą wprost do przepisów dorobek orzecznictwa polskiego oraz ETS.