Opodatkowanie zestawów promocyjnych

Opodatkowanie zestawów promocyjnych podatkiem od towarów i usług.

Podatnik VAT, który dokonuje sprzedaży zestawów promocyjnych, składających się z produktów głównych, jakim są np. leki, suplementy diety opodatkowane preferencyjnie oraz elementów dodatkowych w postaci breloczków, etui itp. powinien zwrócić uwagę na przyjęte do tych transakcji stawki podatkowe. Zestawy najczęściej tworzą nierozerwalną całość. Zasadniczą częścią składową zestawu pod względem wartościowym stanowi produkt główny, a dodatek ma służyć potencjalnemu klientowi jako zachęta, swego rodzaju prezent za zakup towaru. Sprzedawca powinien zadbać więc przede wszystkim o to, żeby kalkulując cenę dla zestawu jako całości, wyodrębnić cenę dla poszczególnych jego elementów. W innym razie Urząd Skarbowy może zainteresować się transakcją rozpatrując ją w świetle art. 8 ust. 2 (nieodpłatne przekazanie). Niektórzy podatnicy przedstawiają jednak argumentację za zastosowaniem do całego zestawu jednej, w naszym przykładzie obniżonej stawki podatkowej.
Podkreślają, że produkt zasadniczy stanowi podstawową część zestawu promocyjnego zarówno pod względem użytkowym, wartościowym jak i wagowym. Dodatkowo zwracają uwagę na fakt, iż nabywca nie może nabyć elementów zestawu oddzielnie. Z uwagi na to, że leki i suplementy diety mieszczą się w wykazie towarów określonych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT należy cały zestaw opodatkować 7% stawką VAT.
Taka interpretacja wydaje się jednak zbyt liberalna. W niniejszej sprawie bezpośrednie zastosowanie będzie miał art. 2 pkt. 6 w/w ustawy wskazujący, iż identyfikacja towaru następuje w oparciu o przepisy ustawy o statystyce publicznej. W szczególności należy zwrócić uwagę na pkt. 7.2 zasad metodycznych PKWiU, zgodnie z którym niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z takiego lub innego zaklasyfikowania produktu.
Sprzedawane przez podatnika produkty podstawowe, jak i dołączane do nich w celu uatrakcyjnienia oferty towary dodatkowe, stanowią odrębne pozycje towarowe według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Owa klasyfikacja nie wyodrębnia wyrobu pod nazwą „zestaw promocyjny”, więc zarówno przekazanie suplementu diety, jak i dołączonych gadżetów będzie stanowiło dostawę towarów podlegających opodatkowaniu stawką podatku VAT właściwą dla każdego z produktów. Należy również podkreślić, że produkty te nie są ze sobą funkcjonalnie powiązane (korzystanie z jednego może się odbyć bez korzystania z drugiego produktu) oraz występują odrębnie na rynku. Zmiana jedynie formy sprzedaży z opakowania jednostkowego na opakowanie zbiorcze (zestaw) bez zmiany istoty i właściwości tworzących go towarów nie powoduje powstania nowej rzeczy. Wchodzące w skład zestawu produkty, które przy ich nabyciu zostały przez Stronę potraktowane jako odrębne towary nie utraciły tego charakteru wskutek połączenia ich w zestawy. Tym samym mimo, że tworzą zestaw, nie stanowią jednej nierozerwalnej całości w sensie prawnym. W szczególności dodatki nie stanowią części składowej rzeczy „głównej”. W rozumieniu art. 47 Kodeksu cywilnego częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia, lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, natomiast przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.
W konsekwencji na podstawie stanu faktycznego nie można stwierdzić, że do sprzedaży połączonych produktów można zastosować jedną obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Za takim ujęciem podatkowym sprzedaży zestawów promocyjnych opowiadają się również organy skarbowe.