Opodatkowanie przychodów z dywidendy

Rozpoznanie przychodu z tytułu wypłaty dywidendy występuje na zasadzie kasowej, zatem opodatkowaniu będzie podlegała wyłącznie taka dywidenda, która przez udziałowca zostanie faktycznie otrzymana.

Oczywiście należy na wstępie zastanowić się, czy otrzymana dywidenda podlega podatkowi w Polsce. Konkluzja w tym zakresie zależy od stwierdzenia, czy osoba otrzymująca przedmiotową dywidendę posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w RP. Zgodnie z przepisem umowy dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią (dalej „UPO”), jeżeli osoba ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Polsce, należy przyjąć, iż dana dywidenda może być także opodatkowana w Polsce. Oznacza to, że obciążenie podatkiem dochodowym tego rodzaju wypłaty może wystąpić zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce. Jeśli chodzi o opodatkowanie po stronie polskiej, to zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedmiotowe dochody (przychody) opodatkowane są na zasadzie zryczałtowanej, według 19% stawki podatku. Nie ma zatem możliwości potrącenie kosztów uzyskania przychodów związanych z otrzymaną dywidendą. Należy także pamiętać, że wypłacana dywidenda jest także opodatkowana w Wielkiej Brytanii, jednak w świetle UPO, stawka podatku potrącanego w tym kraju nie może przekroczyć 10% kwoty dywidendy brutto.

Otrzymujący dywidendę powinien uiścić podatek dochodowy z tytułu przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Od tego podatku ma jednak prawo, na zasadach przewidzianych w UPO do odliczenia podatku zapłaconego (potrąconego) w Wielkiej Brytanii. Strona Polska zezwala na odliczenie od podatku kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Wielkiej Brytanii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Zjednoczonym Królestwie. Odliczenie nie może zatem przekroczyć kwoty polskiego podatku dochodowego, przypadającego na otrzymaną dywidendę. W przedmiotowym stanie faktycznym powinno być możliwe odliczenie całego podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii. Zobowiązanie z tytułu dywidendy należy wykazać w PIT-36. W tym samym formularzu dokonuje się odliczenia podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii (pole 189).

Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy