Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa

Zgodnie z wynikającą z art. 554 Kodeksu cywilnego ogólną zasadą, nabywca przedsiębiorstwa odpowiada solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa, chyba że nabywca zachowujący należytą staranność, nie wiedział o istnieniu zobowiązań.

Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa jest jednak różna. Zbywca odpowiada osobiście i całym majątkiem za zobowiązania związane z prowadzeniem zbywanego przedsiębiorstwa. Nabywca natomiast również odpowiada osobiście i całym majątkiem, ale tylko do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia. Wartość tę stanowi wartość składników niematerialnych i materialnych wyrażona w pieniądzu, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Podkreślić należy, iż za zobowiązania solidarnie ze zbywcą odpowiada nie tylko pierwszy nabywca przedsiębiorstwa, ale także ewentualni dalsi nabywcy. Zbycie przedsiębiorstwa w tym przypadku odnosi się jednakże tylko do czynności prawnych, które powodują przejście całego zorganizowanego kompleksu majątkowego na nabywcę oraz przejście na niego wszystkich praw zbywcy, a nie wyłącznie poszczególnych jego składników. Powyższe reguły dotyczące odpowiedzialności solidarnej nie dotyczą także zbycia oddziału, filii lub zakładu przedsiębiorstwa. Jednakże w przypadku, gdy zbywany jest zakład przedsiębiorstwa, na którym oparta jest cała jego działalność, należy uznać, że jest to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Decydujące w tym przypadku jest dokonanie oceny zakresu przedmiotowego rozporządzenia zbywcy, co nie zachodzi w sytuacji, gdy przedmiotem rozporządzenia jest całe przedsiębiorstwo. Bowiem co do zasady, jeżeli przedmiotem czynności prawnej jest przedsiębiorstwo, to czynność dotyczy wszystkiego, co wchodzi w jego skład.

Trzeba ponadto zaznaczyć, że nabywca przedsiębiorstwa może przejąć długi związane z jego prowadzeniem wyłącznie za zgodą wszystkich wierzycieli, wyłączając lub ograniczając w ten sposób odpowiedzialność zbywcy. Natomiast w przypadku braku wyrażenia zgody przez wierzycieli, będą mogli oni nadal domagać się zapłaty zarówno od zbywcy, jak i od nabywcy przedsiębiorstwa.