Kodeks cywilny, jako zbiór unormowań prawnych funkcjonujący od kilkudziesięciu lat z pewnością wymaga wprowadzenia pewnych zmian. Z uwagi bowiem na zmieniającą się sytuację społeczno–gospodarczą niektóre fragmenty ww. aktu prawnego wymagają doprecyzowania, są również i takie, które całkiem straciły swą aktualność i wydaje się, że można je całkiem pominąć. Chodzi tu na przykład o art. 182 Kodeksu cywilnego, regulujący kwestię nabycia własności roju pszczół. W aktualnych realiach przepis ten w zasadzie nie znajduje praktycznego zastosowania i ma jedynie znaczenie historyczne.
Dość często natomiast mamy do czynienia ze sporami wynikającymi z umieszczenia na prywatnym gruncie słupów wysokiego napięcia lub innych urządzeń przesyłowych, należących do przedsiębiorstwa. Pojawia się wówczas kwestia uprawnień przedsiębiorstwa do korzystania w taki sposób z cudzej nieruchomości. Zasadne wydaje się z tego powodu jednoznaczne uregulowanie w Kodeksie cywilnym tego rodzaju służebności. Do chwili obecnej bowiem praktyka w tym zakresie opiera się wyłącznie na orzecznictwie sądów.
Jeśli zaś chodzi o uściślenie przepisów regulujących niektóre instytucje przewidziane w Kodeksie cywilnym, to wskazać należy, iż zasadnym jest doprecyzowanie przesłanek przyznania zadośćuczynienia pienieżnego z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite, co uzasadnia wprowadzenie zmian zmierzających do ujednolicenia praktyki sądów.
Na uwagę zasługują również regulacje kodeksowe z zakresu prawa spadkowego. Jak wskazuje praktyka, dopuszczalność sporządzania testamentów szczególnych, w tym głównie testamentu ustnego, na aktualnych zasadach, prowadzi często do licznych nadużyć. Dlatego też wskazane jest większe uszczegółowienie unormowań w tym zakresie.
Trafnym rozwiązaniem jest także objęcie Kodeksem cywilnym przepisów umieszczonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także w ustawach dotyczących tzw. sprzedaży konsumenckiej.