Niższe normy hałasu nie zahamują budowy nowych ekranów

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z budową drogi publicznej, w tym autostrady, inwestor powinien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, bez której właściwy organ odmówi wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów spec ustawy1.  Na etapie wydawania decyzji środowiskowej zostaje przeprowadzona ocena oddziaływania  inwestycji objętej postępowaniem na środowisko. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że decyzja środowiskowa ma charakter rozstrzygnięcia wstępnego względem ewentualnego przyszłego zezwolenia na realizację konkretnego przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest celem samym w sobie. Celem takim jest natomiast uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, wymaganej na pierwszym etapie procesu inwestycyjnego, który to proces powinien zakończyć się wydaniem pozwolenia na budowę.

W niektórych, enumeratywnie wymienionych przypadkach przepisy prawa wymagają dokonania ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Złożenie przez inwestora wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zawierającego w swojej treści zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi jedną z przesłanek do przeprowadzenia ponownej oceny. Takie zmiany mogą w szczególności wynikać ze zmian założeń inwestycyjnych powstałych wskutek zmian rozporządzenia w sprawie hałasu2, zmieniającego dopuszczalne poziomy hałasu poprzez ich podwyższenie. W tym przypadku poprzez dokonanie ponownej oceny, dokumentacja projektowana zostanie dostosowana do nowego stanu prawnego. Należy bowiem pamiętać, iż w oparciu o dokumentację projektową właściwy organ wyda decyzję o pozwoleniu na budowę.

Co do zasady ponowna ocena oddziaływania na środowisko powinna zostać przeprowadzona zgodnie ze wszystkimi etapami przewidzianymi dla pierwszej oceny poprzedzającej wydanie decyzji środowiskowej. Należy jednak pamiętać, iż ponowna ocena, odmiennie niż pierwsza, przeprowadzana jest niejako „wpadkowo” wobec postępowania o pozwolenie na budowę. Wskutek czego konieczne jest zawieszenie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko. Co istotne właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej wydając decyzję o pozwoleniu na budowę powinien uwzględnić warunki realizacji przedsięwzięcia określone zarówno w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i w postanowieniu  w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Powyższe potwierdzają przepisy prawa budowlanego, które  nakładają na organ obowiązek sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz  ocenach oddziaływania na środowisko.

Należy zauważyć, iż w trakcie dokonywania ponownej oceny nie wszystkie zmiany w stosunku do decyzji środowiskowej  są dopuszczalne, dotyczy to między innymi zmian takich jak zmiana trasy przebiegu drogi1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2013 poz. 687.j.t.)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DZ.U.2007 Nr 120, poz. 826 z późn. zm.)