Nielegalne oprogramowanie

Posiadanie i wykorzystywanie w firmie nielegalnego oprogramowania rodzi odpowiedzialność prawną zarówno na gruncie przepisów prawa karnego, jak i prawa cywilnego (autorskiego). Podstawy prawnej odpowiedzialności karnej upatruje się w pierwszej kolejności w art. 291 § 1 k.k. w zw. 293 § 1 k.k., który stanowi, że przepisy penalizujące przestępstwo paserstwa stosuje się odpowiednio do programów komputerowych. Na podstawie tych przepisów sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z art. 293 § 2 k.k. sąd może również orzec przepadek nielegalnych programów komputerowych. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dodatkowo zabrania, pod groźbą odpowiedzialności karnej (kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności, nawet do 5 lat), kopiowania nielegalnego oprogramowania (art. 117 ust. 1 tejże ustawy) oraz jego nabywania (art. 118 ust. 1). Producent oprogramowania może dochodzić również należnego odszkodowania, zarówno w ramach procesu karnego, jak i wytaczając odrębne postępowanie cywilne. W jego ramach może żądać zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia nawet w potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia jakie korzystająca nielegalnie z oprogramowania firma powinna była odprowadzać producentowi (art. 79 ust. 1).