Nasz Gość

Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Oddział w Toruniu

Rozmowa
Jeśli zasiliłeś szeregi bezrobotnych kredytobiorców, państwo pomoże ci w spłacie rat mieszkaniowych. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu zdecydowałeś się na odejście z firmy za porozumieniem stron, nie masz co liczyć na wsparcie przy spłacie kredytu

„Rz”: Kto i kiedy może się ubiegać o uzyskanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego?

ALEKSANDER BARCZEWSKI: Ustawa z 19 czerwca 2009 r. 0 pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych przewiduje, że pomoc może być przyznana kredytobiorcy zobowiązanemu do spłaty kredytu mieszkaniowego, który po 1 lipca 2008 r. utracił pracę rozumianą jako zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub prowadzenie działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników oraz zarejestrował się jako bezrobotny i któremu przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a w dniu złożenia wniosku o pomoc posiada on status bezrobotnego.

„Rz”: Czy na dopłaty mogą liczyć zarówno osoby zwolnione przez pracodawcę, czy również te, które odeszły z firmy za porozumieniem stron?

Nie, ustawa nie przewiduje pomocy, gdy osoba odeszła z pracy za porozumieniem stron. Co zrobić – krok po kroku – aby skorzystać ze wsparcia przy spłacie kredytu? Należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (status taki otrzymuje osoba, która nie jest zatrudniona, jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy, ukończyła 18 lat ale nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn oraz nie nabyła praw do renty lub emerytury). Następnie trzeba uzyskać z banku lub innej instytucji, która udzieliła kredytu (np. SKOK), oświadczenie zawierające informacje o udzielonym kredycie, w tym m.in. numer umowy kredytowej, walutę spłaty kredytu, terminy płatności oraz wysokość rat na kolejnych 12 miesięcy. Gdy skompletujemy powyższe dokumenty, należy złożyć wniosek do starosty o udzielenie pomocy w spłacie kredytu wraz z oświadczeniem banku lub innej instytucji, która udzieliła kredytu.

„Rz”: Kto weryfikuje, czy bezrobotny dostanie dopłatę do raty?

Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji starosty na wniosek uprawnionego złożony według wzoru w terminie do 31 grudnia 2010 r. w powiatowym urzędzie pracy, w którym bezrobotny został zarejestrowany jako bezrobotny. W decyzji starosta określa wysokość przyznanej pomocy. Może być przyznana maksymalnie na rok Pieniądze przekazuje Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konto banku lub innej instytucji, która udzieliła kredytu, a nie bezpośrednio do rąk osoby, której przyznano wsparcie.

„Rz”: Czy pomoc może być przyznana, gdy kredytobiorca jest ubezpieczony od skutków bezrobocia?

Osoby, które ubezpieczyły się od utraty pracy, mogą liczyć na pomoc państwa w spłacie kredytu tak samo jak ci, którzy takiego ubezpieczenia nie mają. Trzeba pamiętać, że osoby, które zdecydowały się na dodatkowe ubezpieczenie, musiały ponieść wyższe koszty kredytu.

„Rz”: A co w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma pracę, a drugi jest bezrobotny – państwo pomoże spłacać kredyt?

Pomoc może być przyznana na rzecz małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa niezależnie od tego, który z nich utracił zatrudnienie, o ile tylko spełnia on pozostałe warunki. Np. pomoc będzie przyznana małżeństwu, w którym mąż, będący kredytobiorcą, nadal pracuje, a jego żonie pracodawca wypowiedział umowę o pracę.

„Rz”: Na jak wysokie dopłaty można liczyć?

W decyzji o przyznaniu pomocy starosta określa wysokość pomocy. Nie może ona jednak przekraczać 1200 zł miesięcznie.

„Rz”: Od czego zależy wysokość pomocy?

Od warunków kredytu udzielonego przez bank, a także ustaleń poczynionych między instytucją kredytującą a starostą.

„Rz”: A jakie znaczenie ma w tym przypadku status majątkowy bezrobotnego?

Jest bez znaczenia. To znaczy, że prawo do ubiegania się o pomoc ma osoba, która pozostaje bez pracy, a mąż lub żona zarabiają np. 30 tyś. zł miesięcznie.