Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych wpłat na zaległe składki na zasiłki rodzinne oraz wypłaty zwolnień lekarskich za lata poprzednie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Składki na ubezpieczenia w części finansowanej przez pracodawcę stanowią koszt uzyskania przychodu, jako że mają one związek z prowadzoną przez podatników działalnością gospodarczą. Kategorii tej nie wymieniono również w negatywnym katalogu kosztów. Składki takie można zatem zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, przy czym możliwość ta dotyczy zarówno składek opłacanych na bieżąco, jak również składek zaległych, do zapłaty których podatnik jest zobowiązany wskutek np. kontroli ZUS. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o CIT kosztów uzyskania przychodów nie stanowią nieopłacone do ZUS składki określone w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy wyłącza z kosztów uzyskania przychodów niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26.11.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Ww. przepisy uzależniają zaliczenie składek do ZUS do kategorii kosztów uzyskania przychodów od okoliczności dokonania ich zapłaty bądź zaistnienia zdarzenia, traktowanego przez ustawodawcę na równi z zapłatą. Powyższe oznacza, że wszelkie wynagrodzenia można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów z chwilą faktycznej ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika. Dotyczy to także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w części finansowanej przez pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty. Należy mieć na uwadze, że kosztami uzyskania przychodów nie są składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłacanych w gotowce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym ( art. 16 ust. 1 pkt 40 updp). Reasumując, należności składkowe mogą być zaliczone do kosztów tego miesiąca, w którym zostały one poniesione. Bez znaczenia jest przy tym miesiąc, którego one dotyczą. Jak wskazują interpretacje organów podatkowych warunkiem niewystarczającym do uznania takich składek za koszt podatkowy jest samo jedynie ich zarachowanie (por. pismo Ministerstwa Finansów z 1.07. 2005 r., PB3-979/8213-159/WK/05, postanowienie Drugiego US w Rzeszowie z 24.11.2006 r., II US.I.PB/423-7/06, postanowienie US w Ełku z 14.06.2006 r., US.III/423-3C/06, postanowienie US w Radzyniu Podlaskim z 27.11.2006 r., DP.005/V/19/2006). Jako kosztu uzyskania przychodów nie można zakwalifikować dodatkowych opłat wymierzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które są rodzajem opłaty sankcyjnej wymierzanej przez ZUS na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.