Leasing zwrotny w Kazachstanie. Jak przebiega?

Inwestycje zagranicznych przedsiębiorców w Kazachstanie kojarzą się głównie z surowcami naturalnymi: węglem, ropą naftową, złożami gazu, itp. Kazachstan dysponuje dużymi zasobami, zajmując szóste miejsce na świecie pod względem zapasów, dlatego też wszystkie liczące się w świecie spółki paliwowe mają swoje przedstawicielstwa na rynku kazachstańskim. Mowa tutaj zarówno o zachodnich koncernach, jak i azjatyckich. Są jednak też inne warianty wejścia polskich firm na rynek Kazachstanu.

Dość popularną wśród zagranicznych podmiotów finansowych formą działalności w Kazachstanie jest oferowanie wszelkiego rodzaju usług pożyczkowych oraz/lub leasingowych. Jedną z nich jest leasing zwrotny.

Korzyści wypływające z finansowania w formie leasingu zwrotnego to przede wszystkim brak konieczności ubiegania się o stosowne licencje wydawane zwykle przez właściwy organ państwowy ds. działalności finansowej. Działalność leasingowa nie podlega bowiem obowiązkowi uzyskania licencji. Kolejnym udogodnieniem jest brak obowiązku sprawozdawczości finansowej.

By otworzyć działalność w zakresie oferowania finansowania w formie leasingu zwrotnego, podmiot zagraniczny musi mieć osobowość prawną, czyli spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku utworzenia filii w Kazachstanie powstanie obowiązek z tytułu zapłaty dodatkowego podatku dochodowego w wysokości 15 proc. Pewną korzyścią wypływającą z utworzenia filii jest fakt, iż dla osoby nią zarządzającej (dyrektora) będącej nierezydentem pozwolenie na pracę nie jest wymagane. Decyzja dotycząca struktury spółki oraz obecności biegłych ds. wycen majątku, jest samodzielną decyzją każdego podmiotu finansującego.

Na czym polega leasing zwrotny?

Leasing zwrotny może być interesującą formą finansowania dla podmiotów, w tym również podmiotów zagranicznych, prowadzących działalność w zakresie finansowania (kredytowania) osób prawnych. Proces oferowania takiej formy kredytowania polega na tym, aby klient kazachstański pragnący otrzymać kredyt, mógł taki kredyt uzyskać w poczet swojego wyposażenia. Innymi słowy kazachstańskie instytucje finansowe oferując kredyt w formie leasingu zwrotnego nabywają wyposażenie klienta, a następnie wyposażenie to oferują na raty innemu swojemu klientowi w formie leasingu.

Posłużmy się przykładem – kazachstański przedsiębiorca stanął wobec konieczności zwiększenia swoich środków obrotowych, głównie w celu spłaty kredytu bankowego. Załóżmy, że klient ów wykazuje w bilansie wyposażenie o wysokiej wartości. Dodać należy, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym Republiki Kazachstanu, przedmiotem leasingu mogą być budynki, sprzęt, środki transportu oraz pozostałe przedmioty podlegające amortyzacji z wyjątkiem papierów wartościowych oraz zasobów naturalnych.

Kredytodawca czy to kazachstański, czy zagraniczny, zarejestrowany jako osoba prawna w Kazachstanie, po uprzednim oszacowaniu wartości wyposażenia tego przedsiębiorcy nabywa je przyjmując jego wartość na kwotę 120 tys. euro. Właścicielem wyposażenia staje się zatem podmiot kredytujący. Jednocześnie przedsiębiorca uzyskuje środki obrotowe w wysokości 120 tys. euro.

Następnie dokonuje on w jasno określonym w umowie terminie wykupu swego wyposażenia przekazując środki pieniężne na rzecz podmiotu kredytującego, jak w przypadku standardowej procedury leasingu z uwzględnieniem procentu od sprzedaży na rzecz podmiotu kredytującego. Dodać należy, iż oprocentowanie z tytułu kredytowania osób prawnych w Kazachstanie kształtuje się na poziomie 15-20 proc. w skali roku od wartości kredytu.