Wyjeżdżający na zagraniczne wakacje powinni pamiętać o stosownych dokumentach ubezpieczeniowych oraz zapoznać się zasadami korzystania z opieki zdrowotnej kraju, który odwiedzają. Gdy wyjazd dotyczy państw UE należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ).

Karta poświadcza uprawnienia osoby ubezpieczonej, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE lub EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu obejmujące obecnie następujące kraje członkowskie: Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein) do świadczeń medycznych, niezbędnych z uwagi na charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu za granicą. Karta EKUZ wystawiona jest na nazwisko jej posiadacza. Zawiera podstawowe dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia i PESEL. Dodatkowo na karcie znajduje się jej numer identyfikacyjny, data ważności oraz oznaczenie instytucji, która kartę wydała.

Jak uzyskać kartę EKUZ?
Wystarczy złożyć wniosek w oddziale NFZ wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne oraz przedstawić dokument tożsamości. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie mogą być: np. druk ZUS RMUA wystawiony przez pracodawcę (osoby zatrudnione), potwierdzenie przelewu do ZUS aktualnej składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób prowadzących działalność gospodarczą), legitymacja emeryta lub rencisty, zaświadczenie wydane przez urząd pracy potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne), aktualna informacja o składce na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez uczelnię (w przypadku studentów). Termin ważności karty uzależniony jest od m.in. od podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, celu wyjazdu (może wynosić np. 2 miesiące lub 5 lat). Wniosek o wydanie karty EKUZ może być złożony osobiście lub za pośrednictwem innej osoby (dotyczy to również odbioru karty).

Zakres świadczeń medycznych przysługujących na podstawie karty EKUZ
Karta EKUZ uprawnia do uzyskania świadczeń medycznych w okresie czasowego pobytu za granicą niezależnie od celu, który może mieć być związany z turystyką, działalnością zawodową czy nauką. Ubezpieczenie obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem, świadczenia medyczne niezbędne ze względów medycznych w celu zapobieżenia przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu, by poddać się wymaganemu leczeniu. Karta EKUZ ma zatem umożliwić ubezpieczonemu, w razie kłopotów zdrowotnych, możliwość dalszego pobytu za granicą, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki medycznej niezbędnej dla zachowania „warunków bezpiecznych dla zdrowia”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczony ma pełne prawo do uzyskania takich samych świadczeń medycznych za granicą, jak osoba ubezpieczona w tym kraju.

Zasady udzielania świadczeń osobom uprawnionym na terenie państw członkowskich określają m.in.: rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 oraz rozporządzenie z dnia 16.09.2009 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 987/2009.