Kiedy pracownikowi przysługuje dieta?

Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Oddział w Krakowie

Prowadzę w Polsce firmę. W celu realizacji zlecenia od francuskiego kontrahenta zawarłem z pracownikami umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy (około 10 miesięcy). Jako miejsce pracy w umowie wskazano miejscowość we Francji, w której pracownicy mieli pracować. Czy pracownikom takim należą się diety, jeśli wykonywali pracę tylko w tej miejscowości? Stosownie do art. 77 par. 1 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie i Wspólnicy kosztów związanych z podróżą służbową Kancelaria Prawna, (czyli tzw. diety). Diety należne są więc pracownikom w przypadku odbywania przez nich podróży służbowych. Jednocześnie, jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 22 lutego 2008 r. (I PK 208/07, OSNP 2009/11-12/134), podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana: poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, na polecenie pracodawcy, w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Przy czym wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie. Pracownicy powyżsi mieli świadczyć pracę wyłącznie na terenie określonej miejscowości we Francji. Ta wskazana w umowie o pracę zagraniczna miejscowość stanowiła więc stałe miejsce wykonywania pracy. Z pytania nie wynika, aby praca świadczona była przez pracowników poza stałym miejscem jej wykonywania. Tak więc mimo iż praca świadczona była poza siedzibą pracodawcy, nie można mówić o podróży służbowej, skoro to pracownicy świadczyli ją stale w jednym określonym miejscu. Jednocześnie, w sytuacji gdy strony uzgodniły w umowie, iż miejscem wykonywania pracy miała być w okresie obowiązywania umowy określona miejscowość zagraniczna, to wydaje się, iż nie może być również mowy o poleceniu pracodawcy. Jeżeli więc niespełniona została także druga z powyższych przesłanek, to tym bardziej pracownikom tym nie przysługują diety.

PODSTAWA PRAWNA Art. 77 – par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, póz. 94z późn. zm.).